Overgangstillegget til AFP i finansnæringen

Abstrakt over søylediagram

I hovedoppgjøret i 2018 ble LO og Finans Norge enige om en ordning med overgangstillegg etter modell fra sliterordningen i LO/YS og NHO-området. Ordningen ble også inntatt i avtalen med Finansforbundet. I 2022 ble ordningen utvidet med 2 år og 2 årskull. Overgangstillegg vil derved kunne gjelde for ansatte i næringen som omfattes av privat AFP og for øvrig kvalifiserer. (Obs: veilederen er ikke oppdatert med utvidelsen)

Overgangstillegget er en midlertidig ekstraytelse til ansatte som går av med AFP og slutter i arbeid. Ordningen gjelder kun for årskullene 1955 til og med 1962* og vil lukkes for nye deltakere ved utgangen av 2024.*

For å få rett til tillegget kan den ansatte ikke ha høyere inntekt enn 6 G i gjennomsnitt over de siste tre år før uttak.

Virkning fra 1. januar 2019

Oppstart av ordningen ble avtalt til 1. januar 2019. Etableringen av ordningene har imidlertid vært tidkrevende og det vil først være mulighet for de ansatte å søke om ytelsene fra januar i år. Ordningen har imidlertid tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, og søknad om tilbakevirkende utbetaling må fremsettes innen 31. mars.

Administrasjon av ordningen

Ordningen skal administreres av den enkelte finansbedrift. Ansatte i næringen vil derfor måtte søke sin arbeidsgiver om overgangstillegg. 

Arbeidsgiver må etablere søknadsrutiner og informere sine ansatte om ordningen. 

Egen veileder

Finans Norge har laget en veileder som beskriver hvordan ordningen fungerer, og hvilke kriterier som må oppfylles for å få overgangstillegget. Finans Norge oppfordrer bedriftene til å informere om, og gjøre veilederen tilgjengelig for sine ansatte.

Se veilederen i Finans Norges dokumentbibliotek.

*[Obs. Ordningen ble forlenget med 2 år tom. 2024 i tariffoppgjøret 2022. Ordningen vil derved også omfatte 1961- og 1962-kullene. Veilederen er ikke oppdatert med disse opplysningene]