Skattepliktige tredjemannsytelser

Skatteplikt på ytelsen forutsetter at det er tilstrekkelig tilknytning mellom ytelsen fra forretningspartneren og arbeidsforholdet. Videre at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel. Dette betyr at arbeidstaker må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå.

Det er viktig å være oppmerksom på følgende i den forbindelse:

  • Begrepet forretningspartnere skal forstås vidt og omfatter kunder, leverandører og alle virksomheter arbeidsgiver kjøper varer/tjenester av, eller selger varer/tjenester til. Også andre virksomheter som arbeidsgiver inngår avtale om kjøp eller salg med omfattes av forretningspartnerbegrepet.
  • Når arbeidstakere kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert, skal handelen også i disse tilfellene anses som foretatt av arbeidsgiveren.

Eksempel: Arbeidstaker legger ut for en hotellovernatting i forbindelse med en tjenestereise og ber om refusjon for de faktiske kostnadene. Det opptjenes bonuspoeng på overnattingen. Ved privat uttak av de opptjente poengene er disse å anse som en skattepliktig tredjemannsrabatt. Brukes poengene til å betale overnatting i forbindelse med ny tjenestereise, er tredjemannsrabatten skattefri ettersom arbeidstakeren ikke oppnår noen privat fordel.

  • Rabatter som ansatte mottar fra andre enn arbeidsgivers forretningspartnere er skattepliktige dersom arbeidsgiveren yter noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få prisavslaget. Ytelsen kan bestå av penger, men også ta form av at varer/tjenester med økonomisk verdi byttes.

Eksempel: Ansatte i en bank mottar rabatt på det lokale treningssenteret mot at de ansatte på treningssenteret gis fritak fra årsavgift på bankens kundeprogram.  Rabatt som mottas er skattepliktig for arbeidstaker. Arbeidsgiver har etter nytt regelverk for skatt på tredjemannsrabatter plikt til å innberette denne.

  • Rabatter som mottas uavhengig av om man er ansatt hos en bestemt arbeidsgiver eller ikke anses derimot ikke som tredjemannsytelse
  • I de tilfeller der virksomheten som yter rabatten er leverandør eller kunde til virksomheten der arbeidstakeren som mottar rabatten er ansatt, og varen/tjenester man mottar til rabattert pris omsettes i arbeidsgivers virksomhet så er det reglene om personalrabatt som får anvendelse.