Arbeidsavtale

To kundebehandlere. Foto.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-5.

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn 1 måned, skal avtale foreligge snarest mulig og senest 1 måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Prøvetid

Det er anledning til å avtale 6 måneders prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 (3). Etter de likelydende hovedavtalene inngått med henholdsvis Finansforbundet og LO § 13-1 gjelder følgende ved bruk av prøvetid:

  • Den ansatte skal i prøvetiden holdes orientert om sin utvikling
  • Det er ikke adgang til å inngå avtale om ny prøvetid for ansatte som går  over i annen stilling i samme virksomhet, med mindre vedkommende gis rett til å gå tilbake til sin tidligere stilling i virksomheten
  • Fast ansatte som slutter i bedriften, og innen tre år deretter på ny blir ansatt i samme bedrift, har krav på ansettelse uten prøvetid fra tiltredelse.

Innholdet i arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen skal inneholde de punktene som er listet opp i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest 1 måned etter endringen, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-8.

Se maler i Finans Norges dokumentbibliotek (logg inn).