AFP/pensjon

En mann som peker på figurer, hvorav den ene figuren er en gammel person med stokk

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til Finans Norges arbeidsgiversamarbeid eller Finansforbundet til å ta ut et livsvarig tillegg til Folketrygden når man blir 62 år. Ordningen reguleres av tariffavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter (tilskottsloven).

NY AFP-ordning fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, ble det vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 er det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. AFP er fra 2011 et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øke med høyere uttaksalder.

Det er Fellesordningen for AFP som administrerer ordningen i privat sektor. Fellesordningens nettsider gir god informasjon om ordningen.

Bedrifter som er arbeidgivermedlemmer i Finans Norge har AFP for sine ansatte. Innmelding i ordningen skjer via Finans Norge arbeidslivsområdet.

Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen omfattes i utgangspunktet alle ansatte. Tilslutningen gjelder kun de delene av foretaket som tariffavtalen er gjort gjeldende for. Medlemsbedriftene må melde fra til arbeidsgiverområdet i Finans Norge  dersom det skjer endringer i tarifforholdene i bedriften eller virksomhetsendringer. Dette gjelder følgende endringer:

  • Fusjonering og fisjonering av virksomhet, opprettelse eller nedleggelse av avdeling, avvikling av foretak, kjøp og salg av virksomhet, endring av foretakstype og endring i organisasjonsnummer for bedrift.

Årsaken til dette er at Fellesordningen registrerer tilslutning til for AFP på enhetsnivå. Arbeidsgiverområdet i Finans Norge registrerer tariffomfang og melder til Fellesordningen. Hvis endringer ikke blir registrert vil premieberegningen og søknadsbehandlingen bli feil.

Arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge gjør dette ved å kontakte .