Ny dom om arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid

Publisert

Kontorlandskap og medarbeidere. Foto.

Foto: Yuliia/Adobe Stock

Høyesterett har i en ny avgjørelse gitt viktige avklaringer rundt arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid når oppsigelsen skyldes arbeidstakers eget forhold. I dommen som kom 26. juni slår Høyesterett fast at arbeidsgiver kun har en «begrenset og situasjonsbestemt» plikt i disse tilfellene.

 

Saken gjaldt en helsefagarbeider i Oslo kommune som fikk gjentatte klager på arbeidsprestasjonene sine. Etter at Statens helsetilsyn tilbakekalte autorisasjonen, ble han sagt opp.  

Tingretten og lagmannsretten mente oppsigelsen var ugyldig fordi kommunen ikke hadde tilbudt ham annet passende arbeid. Høyesterett kom til at kommunen hadde gjort rimelige undersøkelser og frifant arbeidsgiver.   

Plikten er begrenset og situasjonsbetinget 

Høyesterett påpeker at den lovfestede regelen om plikt til å tilby annet passende arbeid ved nedbemanning, ikke får tilsvarende anvendelse ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Terskelen for oppsigelse er imidlertid høy, og arbeidsgiver bør derfor uansett vurdere om det finnes andre alternativer til oppsigelse som kan ivareta arbeidsgivers behov, der interesseavveiningen tilsier det. Høyesterett presiserer at omplasseringsplikten ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold er «begrenset og situasjonsbestemt». Arbeidsgiver bør vurdere alternativer til oppsigelse, dersom dette kan ivareta arbeidsgivers behov, eksempelvis opplæring, advarsel eller tilbud om annet passende arbeid, der dette er naturlig.  

Rekkevidden av plikten  

Dommen gir veiledning om hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen av annet passende arbeid:  

  • Arbeidsgivers interesse: Arbeidsgivers behov for å avslutte arbeidsforholdet kan gjøre det uaktuelt å tilby annen stilling. For eksempel ved alvorlige pliktbrudd eller uakseptabel atferd av betydning for tillitsforholdet, vil det ikke være noen plikt til å tilby annet passende arbeid. Kjerneområdet vil derfor være saker der arbeidstaker ikke kan bebreides for årsaken til oppsigelsen.  
  • Arbeidstakers interesser: En forutsetning for plikten til å tilby annet passende arbeid er at arbeidstakers interesse i å fortsette arbeidsforholdet er særlig sterkt. Dersom høy alder gjør det vanskelig å få annet arbeid eller dersom forsørgelsesbyrden gjør det viktig å beholde inntekt, kan dette styrke arbeidstakers krav. 
  • Ledig stilling: Det må finnes en passende, ledig stilling i virksomheten. Det vil ikke være nok å konstatere et udekket behov for arbeidskraft og arbeidsgiver har ingen plikt til å opprette nye stillinger.  

Dommens betydning for arbeidsgivere 

Arbeidsgivere må være oppmerksomme på at det kan foreligge en plikt til å tilby annet passende arbeid også ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Vurderingen er konkret, hvor begrunnelsen for oppsigelsen og arbeidstakers interesse i å beholde ansettelsesforholdet, er sentrale momenter. Det er viktig at arbeidsgiver dokumenterer vurderinger og tiltak som er gjort for å finne annet passende arbeid. For veiledning, kontakt advokatene i Finans Norge Arbeidsliv. 

Dommen kan leses på domstolens nettsider.

  • Katarina Lægreid Buzatu
  • Advokat MNA
Ansattbilde av Cathrine Bjoland-Øverby. Foto.
  • Cathrine Bjoland-Øverby
  • Advokat MNA