Viktig med god og treffsikker hvitvaskingsrapportering

Robin Lycka, Solution Architect fra Strise står på scenen under Finans Norges fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering.

Robin Lycka fra Strise fortalte om sanksjonerte aksjonærer og eiere i norske selskaper. Foto: Daniel Nygård/Finans Norge

Fredag 7. juni var over 500 representanter fra finansnæringen og andre rapporteringspliktige fra blant annet Skatteetaten, samlet til seminar. Økokrim og Justis- og beredskapsdepartementet understreker at rapportering av mistenkelige forhold er avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Hvert år arrangerer Finans Norge fagseminar for å styrke arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt internasjonale sanksjoner. Forrige fredag deltok Finanstilsynet, Økokrim, PST, Justis- og beredskapsdepartementet og flere i seminaret. Rapportering ble ett av flere viktige temaer for dagen.

Ifølge Økokrim, jo flere detaljer i meldinger om mistenkelige forhold, desto enklere blir det for politiet å ta utbytte av opplysningene i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Justis- og beredskapsdepartementet understreker at det jobbes aktivt med å styrke politiet og andre myndighetsorganer for å sikre bedre utnyttelse av rapportene til bankene og forsikringsselskapene, og viste til stortingsmeldingen som nå har blitt vedtatt i Stortinget med noen tillegg.

EUs nye AML-pakke, sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk og internasjonale sanksjoner ble også utdypet på årets fagseminar.

Økt innsats for datadeling og register

Anders Schiøtz Worren, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Daniel Nygård/Finans Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet presenterte også tiltak fra Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Her ble det sagt at registeret over rettighetshavere endelig skal ferdigstilles, og er ment å være et viktig verktøy for rapporteringspliktige. Finans Norge mener nåværende rettslige løsning som gjelder register over reelle rettighetshavere er svært uheldig og vil begrense effektiviteten.

Datadeling vil fremover være svært viktig i samarbeidet med Europa. Det framkommer av EUs AML-pakke og vil gjelde både offentlige og private aktører.

Nytt direktorat for eksportkontroll og sanksjoner

Under fagseminaret var også Utenriksdepartementet til stede for å snakke om utviklingen på sanksjonsområdet. Her ble det minnet om det nye direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner som skal opprettes innen 1. januar 2025. Det er et mål at direktoratet skal være en god partner for næringslivet og bidra til et mer ensartet og effektivt arbeid for etterlevelse av internasjonale sanksjoner.

– Jeg har stor tro på denne typen samarbeid

Det sa Pål Lønseth, sjef for Økokrim, under fjorårets hvitvaskingskonferanse. 

Til høstens forsterkes innsatsen ytterligere på Hvitvaskingskonferansen 2024.