Nye arbeidsavtalemaler tilpasset lovendringene

Publisert

Person som arbeider på en pc. Foto.

Business Auditor Using Magnifying Glass For Paperwork Fraud Investigation. Foto: Andrey Popov / Adobe Stock

Fra og med 1. juli 2024 er det nye og utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalene. Finans Norge har justert arbeidsavtalemalene slik at de nye minimumskravene oppfylles. Malene er tilpasset finans og tariffavtalene. De nye kravene gjelder for nye arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024.

For gjeldende arbeidsavtaler er det ikke et krav at arbeidsgiver på eget initiativ må oppdatere arbeidsavtaler, men arbeidstaker kan fra og med 1. juli 2024 be om at arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Arbeidsgiver har da to måneder på seg til å supplere eksisterende arbeidsavtale.    

Lovendringene i arbeidsmiljøloven paragraf 14-6 gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Se tidligere omtale.

Ikke ment å gripe inn i arbeidsgivers styringsrett

De nye kravene til arbeidsavtaler er ikke ment å gjøre endringer i arbeidsgivers styringsrett. Det blir likevel viktig at det klart fremgår av arbeidsavtalen eller vedlegg til denne hva som kun er ment som informasjon i arbeidsavtalen, og at dette ikke er rettigheter for den ansatte. I malene er det forslag til hvordan dette kan løses.  

Informasjon kan gis i vedlegg til arbeidsavtalen

Deler av informasjonen kan gis i vedlegg til arbeidsavtalen, og informasjon om administrative ordninger som kan endres av arbeidsgiver har vi foreslått å gi i vedlegg. Formålet med dette er blant annet at det skal være enklere å oppdatere ved endringer i administrative ordninger. Det vil også kunne bidra til mer klarhet rundt hva som er arbeidsvilkår, ved at noe av informasjonen er tatt ut i vedlegg til selve arbeidsavtalen.

Informasjonskravet kan oppfylles ved å henvise til gjeldende tariffavtaler

En del av forholdene som det skal opplyses om i arbeidsavtalen eller vedlegg til denne, kan løses ved å henvise til de til enhver tid gjeldende tariffavtaler, dersom informasjonen finnes der. Noen av forholdene som det skal opplyses om reguleres i bedriftens egen bedriftsavtale eller i særavtale, og hver bedrift bør gjøre en konkret gjennomgang av hva som er gjeldende i sin bedrift.

Ikke nok å vise til personalhåndboken

Når det gjelder administrative ordninger med fravær betalt av arbeidsgiver utover eventuelle rettigheter i tariffavtalene, vil det ikke være tilstrekkelig å vise til personalhåndboken. I disse tilfellene skal omfanget av fri med lønn omtales i arbeidsavtalen eller vedlegg til denne. Finans Norges anbefaling er at det samtidig presiseres at arbeidsgiver har endringsadgang for å unngå misforståelser. I malene er det lagt inn forslag til hvordan dette kan løses.

Malene i Finans Norges dokumentarkiv (bak arbeidsgiverinnlogging)

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til de nye lovendringer.

Ansattbilde av Cathrine Bjoland-Øverby. Foto.
Tre personer på et kontor. Foto.

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.