Moderat lønnsvekst i finans

Grafisk fremstilling av statistikk, graf. Foto.

Foto: Kiattisak/Adobe Stock

TBUs foreløpige tall for lønnsvekst for 2023 viste at årslønnsveksten for lønnstakere under ett er beregnet til 5,3 prosent. Industrien endte samlet på 4,8 prosent mens for bank og forsikring har TBU beregnet årslønnsveksten til 4,4 prosent. – At tallene for finansnæringen viser en lavere lønnsvekst enn industrien bidrar til at næringens forsprang over tid kan avta noe, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024.». Endelig rapport vil foreligge i mars. 

Tallene fra TBU

  • Årslønnsveksten for lønnstakere i Norge under ett er beregnet til 5,3 prosent. Industrien samlet endte på 4,8 prosent. Anslått ramme for oppgjøret i 2023 var 5,2 prosent.
  • I industrien er årslønnsveksten anslått til 5,0 prosent for industriarbeidere og 4,0 prosent for funksjonærene. Industrien samlet endte derved på 4,8 prosent. Overhengstallene for gruppene er anslått til hhv. 1,6 prosent og 1,8 prosent.
  • For heltidsansatte i forhandlingsområdet bank og forsikring1 (arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge unntatt ledere) har TBU beregnet årslønnsveksten til 4,4 prosent. TBU publiserer ikke tallet for overheng for finans til 2024, grunnet inkludering i NHOs funksjonærer i neste års rapport.
  • Årslønnsveksten er 0,8 prosentpoeng lavere enn anslaget i tariffoppgjøret, og 0,9 prosentpoeng lavere enn veksten for lønnstakere i Norge under ett.
  • Statsansatte hadde den høyeste årslønnsveksten med 6,4 prosent. Fratrukket forsvaret ville statsansatte endt på 5,9 prosent. Deretter følger undervisningspersonell med en årslønnsvekst på 6,1 prosent, 0,7 prosentpoeng av disse stammer fra sene utbetalinger grunnet lærerstreiken i 2022.
  • Virkebedrifter innen varehandelen hadde den laveste årslønnsveksten på 3,9 prosent. Industrifunksjonærer fulgte deretter med 4,0 prosent. Bonusutbetalinger trakk lønnsveksten ned for disse gruppene.

Kompetanseskift og rekruttering preger fortsatt finansnæringen

Et vedvarende skift i kompetanse fra lavtlønte til høyere utdannet arbeidskraft i en liten og homogen næring fortsetter å prege statistikken for finansnæringen. Rekrutteringen av flere høyt utdannede akademikere synes i 2023 ikke å påvirke lønnsveksten like mye som tidligere. Dette samsvarer med en nedgang i antall ledige stillinger i næringen.  

– Vi vet at det har vært jobbet godt i våre medlemsbedrifter i de lokale oppgjørene, for at næringen skal holde seg innenfor frontfagsrammen. Tallene som kom i dag kan tyde på at dette har gitt resultater, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør, Therese Høyer Grimstad.