Enighet om ny hovedavtale for finans

Publisert

Personer rundt et bord.Foto.

AdobeStock.

Etter forhandlinger 10. og 11. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet. – Det har vært to dager med konstruktive forhandlinger der partene har kommet hverandre i møte på viktige områder, sier Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud.

Partene er enige om at det blant annet skal nedsettes et samarbeidsforum om kunstig intelligens og personvern.

– Dette er et aktuelt tema både for arbeidsgiversiden og for arbeidstakersiden og samarbeidsforumet vil bli en viktig arena for å adressere problemstillinger som oppstår rundt innføringen av kunstig intelligens i arbeidsprosesser, også i lys av personvernet, sier Keiserud.

For arbeidsgiversiden var det ønskelig å sette ned et utvalg rundt tillitsvalgtes medvirkning ved ansettelser og lønnsfastsettelser. Dette ble delvis imøtekommet av Finansforbundet og partene er nå enig i å se på bestemmelser for hvordan tillitsvalgte skal involveres i årlige lønnsvurderinger. Dette skal løses gjennom et partssammensatt utvalg som skal levere sin innstilling innen 1. januar 2025.

De viktigste endringene i Hovedavtalen

 • Tilpasset avtaleverk for eiendomsmeglere og eiendomsfullmektiger
 • Ny og hensiktsmessig bestemmelse rundt ansattes valgbarhet som tillitsvalgt, som reduserer risikoen for rolleblanding og interessekonflikt.
 • Det er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal vurdere hensiktsmessigheten av reguleringen av Hovedavtalen § 10-3, om involvering av tillitsvalgte i de individuelle lønnsvurderingene.
 • Det er nedsatt et samarbeidsforum om kunstig intelligens og personvern mellom Finans Norge og Finansforbundet. Partene skal i fellesskap se nærmere på konsekvensene av bruk av kunstig intelligens og personvern på arbeidsplassen.

Iverksettelse etter godkjenning

Det anbefalte forslaget skal behandles i de respektive organisasjonenes styrende organer før det får virkning. Fristen er satt til torsdag 18. januar 2024. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt.

Protokoll Hovedavtaleforhandlinger Finans Norge og Finansforbundet.pdf

Finans Norges forhandlingsutvalg

I forhandlingsutvalget for arbeidsgiversiden deltok følgende personer: 

 • Even Kokkvold, RørosBanken 
 • Per Espen Magnussen, Gjensidige 
 • Kirsten Grutle, KLP 
 • Hanne Hambo Eiken, Nordea 
 • Håvard Bakke, DNB 
 • Petter Gjerpe, SpareBank 1 SNN 
 • Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring 

Fra Finans Norge deltok Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud, Katarina Lægreid Buzatu og Alexander Lange. I tillegg deltok også Fredrik Mohn Lian fra NHO.

 

Se eksisterende hovedavtale (i dokumentbiblioteket)

Tre personer på et kontor. Foto.

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.