Endringene i Hovedavtalen fra 1. januar 2024

Person som arbeider på en pc. Foto.

Business Auditor Using Magnifying Glass For Paperwork Fraud Investigation. Foto: Andrey Popov / Adobe Stock

Finansforbundet og Finans Norge oppnådde 11. januar enighet om en ny Hovedavtale (HA) for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027. I tillegg ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg. Kommentarer til endringene finner du her.

OPPDATERT 18. januar: Partene har nå godkjent ny hovedavtale. 

Endringene og nedsettelsen av utvalget kommenteres fortløpende nedenfor.

Du kan lese Hovedavtalen 2022-20023 her.

 1. 4-2 (3) bokstav a gis et nytt annet punktum som følger:
  «I så fall skal det samtidig fremgå hvilke stillinger som utgjør datterbedriftens øverste ledelse, jf. Sentralavtalen § 1 tredje ledd og § 2.»​

Kommentar: Endringen tar sikte på å sikre etterlevelse av Sentralavtalens krav om at bedriftsavtalen skal oppgi hvem som utgjør øverste ledelse i datterselskapet, i de tilfellene en konsernbedriftsavtale gis anvendelse for datterselskapet. 

 1. 5 (2) endres som følger:
  «Det forutsettes at partene i særavtalen har ført forhandlinger før avtalensies opp.»

  Kommentar: Ved en inkurie ble uttrykket «avtalen utløper» ikke erstattet med «avtalen sies opp» i § 5-2 (2) i 2022. Dette er nå rettet opp.   
 1. 8-2 (3) gis et nytt annet punktum som følger:
  «Leder med personalansvar kan ikke velges som tillitsvalgt.»

Kommentar: Vi har fått en ny bestemmelse i Hovedavtalen som begrenser organiserte ansattes anledning til å stille til valg som tillitsvalgt. Formålet med bestemmelsen om at ledere med personalansvar ikke kan velges som tillitsvalgte, er å forhindre at situasjoner med rolleblanding og interessekonflikter oppstår.  

 1. 8-2 Valg av tillitsvalgte, nr. (4) tilføyes ny andre setning:
  «De tillitsvalgte velges for inntil to år av gangen. Ved behov for lengre varighet av tillitsverv på grunn av blant annet bedriftens størrelse, kan dette avtales i bedriftsavtalen.»

Kommentar: Endringen åpner for at det i bedriftsavtalen kan fastsettes en lengre varighet for tillitsverv enn to år.   

 1. 8-5 Kontaktvalgte, fjernes siste setning:
  I bedriftene kan det etableres ordninger med kontaktpersoner som ivaretar kontakten mellom de tillitsvalgte og de ansatte ved enkelte kontorer og avdelinger. Disse benevnes kontaktvalgte. Nærmere regler om kontaktvalgtes oppgaver fastlegges i den enkelte bedriftsavtale. Slike kontaktpersoner bør i størst mulig utstrekning oppnevnes blant verneombudene for på den måten å unngå dobbeltbehandling av saker som eventuelt måtte ligge innenfor både arbeidsmiljøloven og avtaleverkets regler.

Kommentar: Endringen innebærer at det ikke lenger er noen føringer i Hovedavtalen på hvem som skal oppnevnes som kontaktperson i bedriften. 

 1. 8-9 Opphør av heltidstillitsverv, nr. (2) fjernes første og andre setning:
  (2) Partene erkjenner at svært langvarige heltidstillitsverv vil kunne vanskeliggjøre overgang til ordinær stilling. Dette kan skyldes så vel organisatoriske som faglige endringer i bedriften. Den tillitsvalgte og bedriften har et felles ansvar for å legge forholdene til rette for at overgangen til ordinær stilling skal gå best mulig. 

Kommentar: Endringen har ikke realitetsbetydning. 

 1. Ny § 10-5 (med en felles protokolltilførsel):
  «Kapittel 10 gjelder ikke for eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektiger.»

  Felles protokolltilførsel: Nytt bilag om eiendomsmeglere mv. til Sentralavtalen, jf. innstilling fra det partssammensatte utvalget nedsatt under hovedoppgjøret 2022, trer i kraft 1. januar 2024.​

Kommentar: Den nye bestemmelsen i § 10-5 innebærer at bestemmelsene i Hovedavtalen kapittel 10 om ansettelsesutvalg, ikke skal anvendes for eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektiger. Denne gruppen er dermed unntatt behandling i ansettelsesutvalget.

Videre er eiendomsmeglere og fullmektiger unntatt Sentralavtalens virkeområde. Denne gruppen ansatte er nå regulert av bestemmelser i et bilag til Sentralavtalen som lyder:

Vedlegg 2: Tilleggsavtale for eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektiger i eiendomsmeglerforetak 

For eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektiger i eiendomsmeglerforetak gjelder kun følgende: 

 1. Sentralavtalen Kapittel 2 § 6 Ferie gjelder. 
 2. Rammer for avlønning skal drøftes med tillitsvalgte. Lønnssystemet kan være basert på et av følgende alternativer, eventuelt i kombinasjon:
  • Provisjonslønn
  • Faste tillegg/fastlønn
  • Variabel godtgjørelse/bonus 
 3. Eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektige avlønnes ved at det inngås individuelle avtaler om avlønning iht. rammer for avlønning.

 4. Sentralavtalen kapittel 3 Sosiale ytelser gjelder, men med følgende presisering; Ved lønn under sykdom og lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon etter §§ 12 og 13, er arbeidsgiver forpliktet til å dekke differansen mellom ytelser fra NAV og full lønn fra arbeidsgiver begrenset opp til 10 G.

 5. Sentralavtalen Kapittel 5 Kompetanseutvikling gjelder.
 1. 19-2 Finansiering, nr. (1), tilskuddsbeløpet justeres i tråd med KPI for 2024.

Kommentar: Endringen er av teknisk karakter.

 1. Partene er enige om følgende redaksjonelle og tekniske endringer i Hovedavtalen:
  • Henvisninger til «Sentralavtalen» endres som angitt i revidert bilag 1.
  • Hovedavtalens tittel og øvrig innhold skal reflektere at NHO er øverste part på arbeidsgiversiden i avtaleforholdet som angitt i revidert bilag 1.

Kommentar: Endringen er av språklig og/eller teknisk karakter som følge av Finans Norges inntreden i NHO og inngåelse av den nye Inkasso-overenskomsten.

 1. Mandat for partssammensatt utvalg
  Det nedsettes et utvalg som skal vurdere hensiktsmessigheten av reguleringen i Hovedavtalen § 10-3. Utvalget skal vurdere, og eventuelt foreslå, alternativer til gjeldende ordning. Utvalget skal se dette i sammenheng med Sentralavtalens kapittel 3 Lønn.

  Utvalget skal også vurdere om bestemmelser bør flyttes fra Hovedavtalen til Sentralavtalen og vice versa.

  Frist: 1. januar 2025

Kommentar: Partene er enige om at et felles utvalg med medlemmer fra Finans Norge og Finansforbundet skal vurdere og eventuelt foreslå en ny ordning for tillitsvalgtes involvering i de lokale lønnsprosessene. Utvalget har også mandat til å vurdere om bestemmelser i Hovedavtalen bør flyttes til Sentralavtalen og/eller motsatt.

 1. Samarbeidsforum om kunstig intelligens og personvern
  Finansforbundet og Finans Norge sentralt vil i fellesskap se nærmere på konsekvensene av bruk av kunstig intelligens og personvern på arbeidsplassen.

Kommentar: Partene er enige om at Finans Norge og Finansforbundet sentralt i fellesskap skal se på konsekvensene av kunstig intelligens og personvern på arbeidsplassen.

Dette er et aktuelt tema både for arbeidsgiversiden og for arbeidstakersiden og samarbeidsforumet vil bli en viktig arena for å adressere problemstillinger som oppstår rundt innføringen av kunstig intelligens i arbeidsprosesser, også i lys av personvernet.