Høy terskel for yrkesskadedekning på hjemmekontor

Føtter på glatt is

En endelig dom fra lagmannsretten slår fast at arbeidstaker på hjemmekontor kun er yrkesskadedekket etter folketrygdloven, dersom arbeidsoppgavene på skadetidspunktet gjør det nødvendig å ha hjemmekontor. Bedriftene bør derfor gjøre ansatte oppmerksomme på at yrkesskadedekningen etter folketrygdloven ikke nødvendigvis vil gjelde på hjemmekontor.

Saken gjaldt en arbeidstaker som falt på isen og ble skadet på vei til bilen før hun skulle videre på jobb, etter å ha startet arbeidsdagen på hjemmekontor.

Problemstillingen i saken var om arbeidstakeren hadde yrkesskadedekning på hjemmekontor etter folketrygdloven § 13-6 annet ledd.

Lovens tre vilkår er at skaden må ha skjedd «i arbeidstiden», «i arbeid» og på «arbeidsstedet».

To av tre vilkår var oppfylt

Det var ikke tvilsomt at skaden hadde skjedd «i arbeidstiden» og «i arbeid», slik at folketrygdens vilkår på disse punktene var oppfylt. Det sentrale spørsmålet for retten var om ulykken skjedde på «arbeidsstedet» ettersom den ansatte arbeidet på hjemmekontor på morgenen før hun skulle dra videre på jobb. Arbeidsgiver hadde tilrettelagt for hjemmekontor, bruken av hjemmekontor var forutsatt i stillingen, og arbeidstaker måtte ikke avklare med arbeidsgiver når hun valgte å arbeide fra hjemmekontoret. Partene hadde imidlertid ikke inngått hjemmekontoravtale etter hjemmekontor-forskriften.

Retten delte seg

Lagmannsretten delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet konkluderte med at yrkesskadedekningen etter folketrygdloven ikke var aktivert på skadetidspunktet, og arbeidstakeren fikk ikke medhold.

Lagmannsrettens flertall tok utgangspunkt i at Trygderetten har oppstilt en nokså streng norm og vært tilbakeholden med å foreta en utvidelse av yrkesskadedekningen, selv om den teknologiske utviklingen gjør at mye arbeid nå utføres fra andre steder enn arbeidsgivers lokaler.

Nødvendig å jobbe hjemmefra?

Ifølge flertallet var vurderingstemaet om det av hensyn til arbeidets art på skadedagen var nødvendig å begynne arbeidet hjemme. Etter en konkret vurdering fant flertallet at arbeidet hjemmefra ikke var nødvendig. Det var ikke forhold ved arbeidsoppgavene som gjorde det nødvendig å jobbe hjemmefra, og arbeidstakeren kunne like gjerne ha jobbet fra kontoret. Praktiske grunner for hjemmekontor, som blant annet at arbeidstaker risikerte bilkø, ble ikke tillagt vekt.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, men anken ble ikke sluppet inn. Dommen er dermed rettskraftig. Dommen kan leses på Lovdata.

Forholdet mellom folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven

Dommen gjelder kun yrkesskadedekning etter folketrygden.

Yrkesskadedekningen etter både folketrygdloven § 13-6 annet ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 10 krever at de samme vilkårene må være oppfylt, nemlig at skaden oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid» på «arbeidsstedet» «i arbeidstiden».

Dommen kan derfor ha en overføringsverdi for saker som gjelder om arbeidstaker er dekket av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontor.

Det er imidlertid ingen selvfølge at NAV og forsikringsselskapet vil komme til samme konklusjon i vurderingen av om vilkårene er oppfylt etter de to regelverkene.

Finans Norges anbefaling

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjøre ansatte oppmerksomme på at yrkesskadedekningen etter folketrygdloven ikke nødvendigvis vil gjelde på hjemmekontor. Arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og arbeidsgiver kan kontakte sin forsikringsleverandør for å avklare om yrkesskadedekningen etter forsikringen gjelder for ansatte på hjemmekontor.  

Dommen tyder på at domstolene anser det å være en lovgiveroppgave å utvide yrkesskadedekningen slik at den dekker arbeidstakeres mange og fleksible arbeidssteder.

Etter at dommen falt, har LO, Unio, Akademikere, YS og Virke sendt et felles brev til Arbeids- og inkluderingsministeren (AID), med krav om lovendring for å sikre at arbeidstakere på hjemmekontor omfattes av yrkesskadedekningen etter folketrygdloven. AID har varslet at brevet vil bli besvart innen kort tid.

I den konkrete saken hadde arbeidsgiver tilrettelagt for hjemmekontor, men det var ikke inngått avtale om hjemmekontor etter forskriften.

Dommen gir ingen rettslig avklaring på om hjemmekontoravtale ville hatt innvirkning på utfallet av saken.