Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse

Publisert

Med virkning fra 1. januar 2023 styrkes deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det innføres en ny bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Arbeidsgiver får drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av deltidsstillinger og deltidsansattes fortrinnsrett utvides.

Fra nyttår får vi en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-1 b som fastsetter at arbeidstakere skal ansettes i heltidsstillinger, med mindre arbeidsgiver har behov for deltidsstillinger.  Regelen gir ikke arbeidstaker et rettskrav på heltidsstilling, men gir uttrykk for en hovedregel om at ansatte skal ansettes på heltid.

Krav til drøftelser og dokumentasjon ved deltidsansettelse

Før arbeidsgiver treffer beslutning om deltidsansettelse, skal behovet for deltidsansettelse skriftlig dokumenteres. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og det skal drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med at bedriftene overholder de nye drøftelses- og dokumentasjonskravene.

Deltidsansattes fortrinnsrett utvides

Fortrinnsretten for deltidsansatte utvides og skal ikke lenger kun gjelde ved ny ansettelse i virksomheten, men også ved innleie av arbeidstakere, jf. aml. § 14-3 (1).

Det innføres en ny bestemmelse i aml. § 14-3 (2) som gir deltidsansatte fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende» i virksomheten, istedenfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Forutsetningen for fortrinnsretten er at det er en ekstravakt som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte utfører i stillingen sin. Fortrinnsretten er videre betinget av at den deltidsansatte er kvalifisert for vaktene og at utøvelsen ikke innebærer vesentlig ulempe for virksomheten.

Bestemmelsen gir arbeidsgiver noe spillerom med hensyn til den praktiske gjennomføringen av fortrinnsretten til ekstravakter. Arbeidsgiver kan etter drøftelser med tillitsvalgte snevre inn virkeområdet for utøvelse av fortrinnsretten til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte. Etter avtale med tillitsvalgte kan det fastsettes et enda snevrere virkeområde for utøvelsen av fortrinnsretten.

Lovendringene i arbeidsmiljøloven kan leses her.

Ta gjerne kontakt med Arbeidslivsavdelingen ved spørsmål til de nye lovendringene.