Foreslår unntak fra de skjerpede innleiereglene

Publisert

Foto: BluPlanetStudio/AdobeStock

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå unntak fra de skjerpede innleiereglene. Unntaket vil avdempe noen av konsekvensene innstrammingen får for bedriftene og gjelder for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivning- og konsulenttjenester.

Tidligere i år foreslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet  tydelige innskjerpinger i innleieregelverket, og saken er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget. Hovedgrepet for innstrammingen er at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» foreslås opphevet. Finans Norge ga næringens høringsinnspill i april i år, hvor vi var svært kritiske til endringsforslagene. Forslagene treffer ikke etter sin hensikt, de er unødvendig inngripende, uforholdsmessige og vil hindre virksomhetenes behov for nødvendig fleksibilitet i et arbeidsliv i stadig endring.    

Foreslår endringer etter høringsrunden

En positiv nyhet er at departementet, etter den skriftlige høringsrunden, nå foreslår å innføre unntak fra forbudet mot innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Unntaket gjelder for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester. Unntaket vil trolig kunne ha stor praktisk betydning for finansnæringen, og vil kunne avdempe noen av konsekvensene av skjerpede innleieregler.  

Departementet viser til at virksomhetene kan ha midlertidig behov for å knytte til seg eksterne rådgivere med ekspertise som virksomheten selv ikke har, og at dette også kan ha en samfunnsmessig verdi ved at kompetanse bygges opp og deles på tvers av næringer, sektorer og virksomheter.

Regelen skal være snever

Departementet påpeker imidlertid at regelen skal være snever. Det er viktig å merke seg at dette unntaket ikke kan benyttes til å avhjelpe såkalte arbeidstopper innenfor virksomhetens ordinære drift eller der virksomheten har et varig behov for kompetansen.

Det foreslås følgende vilkår for unntaket:   

Den innleide må tilby rådgivnings- og konsulenttjenester

Unntaket avgrenses til innleie av spesialister innenfor det som tradisjonelt omtales som rådgivnings- eller konsulentvirksomhet. Dette gjelder levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde, men det kreves ikke et eksplisitt krav til formalkompetanse.

Regelen kan altså gjelde for rådgivning innen alle næringer/fagfelt, men vi ser for oss at dette typisk vil kunne omfatte IKT-rådgivere, bedriftsrådgivere, advokater, rådgivere innen revisjon og skatt, rådgivere innen HR og rekruttering, og annen forretningsrådgivning.

Den innleide arbeidstakeren må ha spesialkompetanse

Etter departementets vurdering vil et vilkår om «spesialkompetanse» innebære et krav om at innleid arbeidstaker må inneha spesialisert kunnskap eller ekspertise innenfor et gitt fagområde.

Innleie må benyttes til et avgrenset prosjekt 

Innleie må avgrenses til bruk i konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter som i art avviker fra virksomhetens ordinære drift og hvor det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter ekspertisen. Den innleides arbeid bør i sin art skiller seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med, men departementet påpeker at det vil kunne være glidende overganger, og at vilkåret ikke bør tolkes altfor strengt. Et krav om at innleieoppdraget avviker fra ordinær drift, skal ikke forstås slik at virksomheten ikke kan ha ansatte med samme fagbakgrunn som den som leies inn.

Det kreves ikke en konkret tidsbegrensning, men vises til at lengden på slike oppdrag naturlig nok vil kunne variere, og avhenge av blant annet prosjektets omfang og fremdrift mv. Bestemmelsene om rett til fast ansettelse etter §§ 14-12 og 14-14 vil gjelde også for innleie etter denne forskrift.  

Rett til fast ansettelse etter tre år

I første høringsrunde foreslo departementet at innslagstidspunktet for rett til fast ansettelse for innleid arbeidstaker skulle senkes til to år i Arbeidsmiljøloven (aml). Forslaget omfattet også innleie basert på avtale med fagforening med innstillingsrett jf aml § 14-12 (2). Departementet har nå skrinlagt dette forslaget, og foreslår en generell treårsregel med rett til fast ansettelse for innleide, hvor arbeidstaker aktivt må gjøre rettigheten gjeldende overfor arbeidsgiver.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte endringene trer i kraft fra årsskiftet 2023. Finans Norge vil gi sitt høringssvar til disse foreslåtte endringene innen høringsfristen 22. november. Finans Norges arbeidsgivermedlemmer som har innspill eller kommentarer er velkommen til å kontakte oss innen 7. november.