Koronapandemien - hva gjelder på arbeidsplassen nå?

Publisert

Foto: Vectorfusionart/AdobeStock

Myndighetenes påbud om hjemmekontor er opphevet, noe som åpner for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Samtidig anbefales fremdeles bruk av hjemmekontor som et viktig tiltak for å hindre smitte. I tillegg stilles det fortsatt krav til smittevernstiltak ved tilstedeværelse på arbeidsplassen. Hva er reglene arbeidsgiver må forholde seg til, og hvilke tiltak bør arbeidsgiver innføre?

– Anbefalingen fra myndighetene er fremdeles at arbeidsgivere tilrettelegger for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid, selv om påbudet om hjemmekontor er opphevet,sier advokat Katarina Lægreid Buzatu i Finans Norge.

Myndighetene oppfordrer også arbeidsgivere til å vurdere om hjemmekontor i større grad er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport, og dermed et viktig tiltak for å redusere smitte.

Avstand og spørsmål rundt vaksinekrav

På arbeidsplassen må arbeidsgiver sørge for at det holdes avstand mellom alle som er til stede, i alle situasjoner. For mange bedrifter betyr dette at ikke alle ansatte kan være til stede på samme tid, slik at det fortsatt er behov for noe bruk av hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Digitale møter anbefales fortsatt fremfor fysiske møter.

– Selv om hjemmekontor anbefales som hovedregel, bør arbeidsgiver legge til rette for at personer som har ulike HMS-behov får muligheten til å møte på jobb dersom dette er mulig, påpeker Lægreid Buzatu.

Finans Norge har fått flere henvendelser med spørsmål om arbeidsgiver kan nekte ansatte som ikke er vaksinerte å møte på arbeidsplassen. Dette har flere utfordringer, blant annet fordi arbeidsgiver som hovedregel ikke kan spørre ansatte om de er vaksinert eller ikke. Arbeidsgivere innenfor bank- og finans kan heller ikke pålegge ansatte å ta vaksine.

Smittevern på arbeidsplassen

– Myndighetenes tiltak for arbeidslivet innebærer videre at arbeidsgivere må sørge for å ivareta generelle smitteverntiltak på arbeidsplassen. Det skal blant annet være mulig å holde én meters avstand for alle gjennom hele arbeidsdagen, og ansatte bør unngå håndhilsning og foreta hyppig håndvask og bruk av antibac, sier Lægreid Buzatu og fortsetter;  

– De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogruppen. Samtidig har vi den siste tiden sett at også beskyttede kan bli smittet, og smitte andre. Vi kan dermed ikke utelukke at tiltakene blir endret.

Det er også viktig å være oppmerksom på at reglene for smittekarantene fortsatt er at dersom man har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende med en person som er bekreftet syk med Covid-19, er dette definert som «nærkontakt». En slik nærkontakt vil utløse smittekarantene, med mindre unntakene for smittekarantene er oppfylt.

Finans Norges anbefaling

  • Finans Norge oppfordrer arbeidsgivere til å foreta kontinuerlige og konkrete vurderinger av hvordan smitteverntiltak kan ivaretas på arbeidsplassen, og behovet for bruk av hjemmekontor på bakgrunn av gjeldende smittetrykk lokalt. Arbeidsgivere bør legge til rette for at ansatte som benytter kollektivtransport kan reise til og fra jobb utenfor rushtiden og tilrettelegge for fleksibel arbeidstid.
  • Arbeidsgivere må sørge for at arbeidsplassen er innrettet slik at kravet om én meters avstand mellom alle ansatte i løpet av hele arbeidstiden ivaretas. I lys av én meters-regelen må bedriften vurdere om alle ansatte kan være på jobb samtidig, eller om det må brukes rulleringsordninger eller en ordning hvor ansatte får tilgang på kontorlokalene etter en prioritering.
  • I tillegg bør alle ansatte oppfordres til å ta ansvar og sørge for at smittevernstiltak ivaretas, og at én meters-reglene opprettholdes gjennom hele arbeidsdagen, håndhilsning unngås og at ansatte er nøye med hygiene og bruk av håndvask og/eller antibac.
  • Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å sørge for jevnlig informasjon ut til ansatte om hva som til enhver tid gjelder. Dette vil gjøre det enklere for ansatte å innrette seg raskt ved endringer og redusere uro i organisasjonen.

Koronaveileder og Q&A

I Finans Norges veileder for arbeidsgivere i koronasituasjonen finner du mer informasjon om myndighetenes til enhver tid gjeldende tiltak og anbefalinger for arbeidsgiveres håndtering av koronasituasjonen overfor sine ansatte.

Se veilederen og oppdatert QA med svar på ulike spørsmål som er relevante for arbeidsgivere.

Anbefalingen fra myndighetene er fremdeles at arbeidsgivere tilrettelegger for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid, selv om påbudet om hjemmekontor er opphevet.

- Katarina Lægreid Buzatu

advokat, Finans Norge