Et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

Publisert

Foto: 1STunningART/AdobeStock

Den avtroppende regjeringen har nylig lagt fram en viktig strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Dette er noe finansnæringen har høyt på sin agenda og som vi gjennom lang tid har jobbet aktivt med.

Strategien den avtroppende regjering nå har lagt frem skal bidra til mer likestilling mellom kvinner og menn i utdanning og arbeidsliv. Strategien peker på flere områder det er særlig behov for mer kjønnsbalanse. Det gjelder blant annet flere kvinner i teknologi, flere kvinnelige gründere og flere kvinnelige ledere.

Finansnæringen trenger flere kvinnelige teknologer

Finans Norge har i flere år påpekt behovet for flere kvinner inn i teknologiyrkene i finansnæringen. Dette er viktig blant annet for å få likelønn i næringen. Kvinner er generelt godt representert i finansnæringen, og næringen har omtrent 50/50-fordeling mellom kvinner og menn. Kvinner er imidlertid underrepresentert i IT-stillingene.

Finans Norge likestillingsindikator viser at det kun er 29 prosent kvinnelig IT-studenter, mot 71 prosent menn. For å få flere kvinner inn i teknologiyrker, må vi starte med å få flere kvinner til å ta IT-utdanning.

I regjeringens forslag til strategi for et likestilt utdannings- og arbeidsmarked går det fra at kvinner i  snitt tjener 87,5 prosent av menn. I finansnæringen utgjør tallet 82 prosent. Finansnæringen har dermed en lengre vei å gå sammenlignet med flere andre næringer. Det er spesielt innenfor IT-området at det rekrutteres sterkt i næringen, og der det nå ansettes flest høytlønnende menn og er mangel på kvinnelige søkere.

Mange tiltak i næringen for økt likestilling

Finansnæringen tar aktive grep for få flere kvinner inn i IT-stillinger og flere kvinner inn i lederstillinger. Tiltakene som er iverksatt er å følge med- og rapportere gjennom likestillingsindikatorene som publiseres årlig. I tillegg har flere av bedriftene i næringen forpliktet seg til Kvinner i Finans Charter. Tiltaket har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i norsk finansnæring.

Egen veileder for mangfoldsrekruttering

Regjeringens mål er et likestilt samfunn der alle har like muligheter og frihet til å treffe egne valg, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Finans Norges medlemsbedrifter arbeider aktivt for å få en organisasjon som speiler mangfoldet i samfunnet vårt.

På forespørsel fra medlemsbedriftene lanserer Finans Norge i høst en veileder for mangfoldsrekruttering. Veilederen skal gi Finans Norges medlemsbedrifter praktiske råd og tips for å fremme bevissthet og fokus på mangfold i de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

Regjeringens strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA
  • Katarina Lægreid Buzatu
  • Advokat MNA