Likestillingsindikatorer for finanssektoren 2018

Gå til hovedinnhold

Likestillingsindikatorer for finanssektoren 2018

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2018.

Bilde av en folkemengde

1. Andel kvinner i finansnæringen

Jevn kjønnsfordeling, men kvinneandelen er på vei ned (og lavest blant de yngste)

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, men kvinneandelen er på vei ned. 47 prosent av de ansatte var kvinner i 2018 (1). De siste 10 årene har andelen avtatt fra 51 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavest i de yngre aldersgruppene.

Fordelt på ulike sektorer er kjønnsfordelingen 50/50 både i bank og i forsikring. Kvinner var tidligere i flertall i banksektoren, men andelen kvinner har avtatt her de senere årene. I forsikring har fordelingen mellom kvinner og menn vært mer stabil. Bare hver tredje som jobber i annen finansiell tjenesteyting er kvinne. Sistnevnte utgjør en knapp femdel av næringen og inkluderer blant annet fondsforvaltning og meglerforetak.

Andel kvinner og menn i finansnæringen. Figur.

Indikator 1 - flere tall

2. Andel med høyere utdanning

Kvinner har fortsatt lavere utdanning enn menn

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de siste årene. I 2018 var andelen kvinner med utdanning på høyskole eller universitetsnivå 57 prosent, mot 69 prosent av blant menn (2). Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt. Blant de yngste ansatte er andelen kvinner og menn med høyere utdannelse lik.

Indikator 2 - flere tall

3. Likelønn

Kvinner tjener 134 910 kroner mindre enn menn i året (i gjennomsnitt)

Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde 82 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans i 2018 (3). Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene noe større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2008, da kvinners lønn som andel av menns lønn utgjorde 76 prosent. Finans har dessuten hatt størst forbedring de siste ti årene sammenliknet med de øvrige forhandlingsområdene som omtales av Teknisk beregningsutvalg.

Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare grupper, men fremdeles i kvinners disfavør. Blant ansatte på tarifflønn i 2018 tjente kvinner i gjennomsnitt 89 prosent av menns lønn. I gruppen banksjefer og direktører utgjorde kvinners lønn 86 prosent av mannlige lederes lønn.

Graf over kvinners lønn som andel av menns lønn

Flere grafer om kvinners lønn som andel av menns lønn

4. Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

Flere kvinner inn i ledelse og akademiske yrker

I 2018 var 1 av 5 av administrerende direktører i finansnæringen kvinne (4). Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Samlet var 2100 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4300 menn.

Andelen kvinner i akademiske yrker har også økt. Det er nå jevn kjønnsbalanse i både akademiske og høyskoleyrker. Disse utgjør hoveddelen av de ansatte i næringen. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret.

Graf over andel kvinner/menn i ulike yrker i finansnæringen

Kilde: Lønnsstatistikk for finansnæringen 2018, SSB

Andel kvinner i ulike yrkesgrupper over tid

5. Andel kvinner i deltid

Alder og ikke livssituasjon avgjør deltid

Antallet som jobber deltid i finans er lavt i forhold til andre næringer. I 2018 jobbet 11 prosent av kvinnene i finansnæringen deltid, mot 37 prosent i det øvrige arbeidslivet. Blant menn i finans var 7 prosent i deltid, sammenliknet med 15 prosent av alle menn.

Deltidsandelen i finans har også gått ned over tid. Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Deltid er minst vanlig i småbarnsfasen.

Graf over andel kvinner/menn som jobber deltid
Figur over Lav deltidsandel for begge kjønn

6. Andel fedre i foreldrepermisjon 

9 av 10 fedre i finans tar ut foreldrepermisjon

9 av 10 som ble fedre i årene 2011-2014 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene. I gjennomsnitt var permisjonen i underkant av 60 dager for finansansatte. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart. Fedrekvoten ble endret fra 10 uker i 2011 til 14 uker i 2013 og redusert igjen til 10 uker fra 2014. Fra 2018 ble fedrekvoten økt til 15 uker.

Graf over andel «finansfedre» som tar ut foreldrepermisjon

 

7. Kvinner i finansrelevant utdanning

Få kvinner i teknologistudier kan forverre lønnsgapet

Det er stor mangel på kvinnelige teknologer i dag. Kvinner er fortsatt klart i mindretall som søkere til teknologifag. I 2018 var kun 24 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter og bare 27 prosent i andre teknologi og ingeniørfag. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. På jusstudiet er kvinner i flertall. 

Noter:

(1) Pr. 4. kvartal 2018, Registerbaserte sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
(2) Lønnsstatistikk for finansnæringen 2018, Statistisk sentralbyrå. 
(3) Samlet lønn for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge utenom ledere. Kilde: Foreløpig rapport fra Teknisk beregningsutvalg 2019.
(4) Lønnsstatistikk for finansnæringen 2018, Statistisk sentralbyrå.
(5) Lønnsstatistikk for finansnæringen 2018, Statistisk sentralbyrå.
(6) Uttak av foreldrepenger i finansnæringen, NAV.
(7) Samordnet opptak, 2018.