Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Gå til hovedinnhold
Oppdatert:

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2021.

Kvinne og mann på arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock

Nøkkeltall likestilling i finans

Positive trekk

  • Lønnsgapet fortsetter å minke
  • Større andel kvinnelige ledere innen finansnæringen
  • Økt utdanningsnivå blant kvinner – utdanningsgapet tettes
  • 97% av fedrene tar ut foreldrepermisjon

Dette bør vi være obs på

  • Kvinneandelen synker i alle aldersgrupper
  • Andelen kvinnelige akademikere synker
  • For få jenter studerer teknologi – kan forverre likelønnsgapet

Mer om de syv likestillingsindikatorene i finans:

1. Andel kvinner i finansnæringen

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen og andelen kvinner var 46 prosent i 2021. Siden 2000 har kvinneandelen avtatt fra 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavere blant de som er under 55 år.

Fordelt på ulike sektorer er kvinneandelen 49 prosent i bank og 49 prosent i forsikring. Kvinner var tidligere i flertall i begge sektorer, men andelen har avtatt de senere årene, mest innen banksektoren. Bare 34 prosent av de ansatte er kvinner i annen finansiell tjenesteyting. Sistnevnte har 27 prosent av de ansatte i næringen og inkluderer blant annet fondsforvaltning og meglerforetak.

Økt krav til utdannelse og stor etterspørsel etter særlig teknologer, der det hittil har vært flest menn på studiene, har bidratt til at mange menn rekrutteres inn i næringen. Innenfor kontoryrkene har det historisk sett vært flest kvinner, og når det blir stadig færre kontoryrker går andelen kvinner i næringen ned som helhet

2. Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2021 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 64 prosent, mot 72 prosent av blant menn. I 2020 var andelen hhv 62 og 71 prosent. Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt. Blant de yngste er andelen ansatte med høyere utdannelse er lik for kvinner og menn.

3. Likelønn

Kvinner i finans tjener i gjennomsnitt 141 100 mindre enn menn i 2021, dvs. 17 prosent mindre. Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde 83 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans i 2020.

Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2009

Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare grupper, men likevel stort sett i kvinners disfavør. Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

4. Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2021 var fortsatt 1 av 4 av administrerende direktører i finansnæringen kvinne. Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Samlet var 2150 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4300 menn.

Andelen kvinner i akademiske yrker har sunket fra 44 til 43 prosent i 2021. I 2015 var denne andelen 46 prosent. Det er 49 prosent kvinner i høyskoleyrker, også her ned 1 prosentpoeng siden forrige måling. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret.

5. Andel kvinner i deltid

Alder avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans, er lavt i forhold til andre næringer. I 2021 jobbet 10 prosent av kvinnene og 6 prosent av mennene i finansnæringen deltid. Det er henholdsvis ned 2 prosentpoeng for kvinnene og 1 prosentpoeng for menn.

Deltidsandelen i finans har også gått ned over lengre tid. Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Deltid er minst vanlig i småbarnsfasen.

6. Andel fedre i foreldrepermisjon

97 prosent av de som ble fedre i årene 2010-2018 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene, en økning fra 93 prosent fra forrige måling. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

7. Kvinner i finansrelevant utdanning

I 2021 var 29 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter, en økning fra 26 prosent i 2018. For teknologi og ingeniørfag har andelen kvinnelige studenter økt fra 27 prosent i 2018 til 31 prosent for 2021. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. På medie-, juss- og samfunnsstudiet er kvinner i flertall.

Få kvinner i teknologistudier kan forverre lønnsgapet. Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn mange ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering.

Kvinner er dessverre i klart mindretall på studier innenfor informasjonsteknologi og ingeniørfag, men vi ser en positiv utvikling. Håpet er at dette på sikt skal bidra til flere kvinner inn i de høyere lønnede stillingstypene i finansnæringen, slik at det både bidrar til at andelen kvinner øker og at lønnsgapet lukkes.

Fakta og myter om kvinner og menn i finans

Illustrasjonsbilde: To utstillingsdukker - en mann og en kvinne
Shutterstock

I mange sammenhenger fremstilles finansnæringen både som mannsdominert og som likelønnsversting. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Det er på tide å avkrefte, men kanskje også bekrefte noen av mytene om finans.

Bransjeanbefaling økonomisk likestilling

illustrasjonsbilde av treklosser med kvinnetegn, erliktegn og mannstegn

Kunnskap og oversikt over egen økonomi og finansiell sårbarhet er viktig for den enkeltes evne til å gjøre gode valg. Dette gjelder også i familieforhold. Det er viktig at kunnskapen og oversikten over en families privatøk...