Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Gå til hovedinnhold
Oppdatert:

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2020.

Bilde av en folkemengde

Nøkkeltall likestilling i finans

Positive trekk

  • Stabil andel kvinnelige ledere og akademikere
  • Økt utdanningsnivå blant kvinner - utdanningsgapet tettes
  • 93% av fedrene tar foreldrepermisjon

Dette bør vi være obs på

  • Kvinneandelen er på vei ned og særlig blant unge
  • For få jenter vil studere teknologi – kan forverre lønnsgapet
  • Lengden på fars uttak av foreldrepermisjon avhenger av fedrekvoten

Mer om de syv likestillingsindikatorene i finans:

1. Andel kvinner i finansnæringen

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen og andelen kvinner var 47 prosent i 2020. Siden 2000 har kvinneandelen avtatt fra 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavere blant de som er under 55 år.

Fordelt på ulike sektorer er kvinneandelen 49 prosent i bank og 49 prosent i forsikring. Kvinner var tidligere i flertall i begge sektorer, men andelen har avtatt de senere årene, mest innen banksektoren. Bare 34 prosent av de ansatte er kvinner i annen finansiell tjenesteyting. Sistnevnte har 27 prosent av de ansatte i næringen og inkluderer blant annet fondsforvaltning og meglerforetak.

2. Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2020 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 62 prosent, mot 71 prosent av blant menn. I 2019 var andelen hhv 59 og 71 prosent. Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt. Blant de yngste er andelen ansatte med høyere utdannelse er lik for kvinner og menn.

3. Likelønn

Kvinner tjener 138 700 kroner mindre enn menn i året (i gjennomsnitt). Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde 82 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans i 2020. Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2009.

Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare grupper, men likevel stort sett i kvinners disfavør. Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

4. Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2020 var fortsatt 1 av 4 av administrerende direktører i finansnæringen kvinne, uendret fra 2019. Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Samlet var 2100 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4300 menn.

Andelen kvinner i akademiske yrker er 44 prosent i 2020, ett prosentpoeng ned fra 2019. Det er nå jevn kjønnsbalanse i høyskoleyrker. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret.

5. Andel kvinner i deltid

Alder avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans, er lavt i forhold til andre næringer. I 2020 jobbet 12 prosent av kvinnene og 7 prosent av mennene i finansnæringen deltid. Det er omtrent uendret fra 2019, da tallene var hht 12 prosent for kvinner og 6 prosent for menn.

Deltidsandelen i finans har også gått ned over lengre tid. Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Deltid er minst vanlig i småbarnsfasen.

6. Andel fedre i foreldrepermisjon

93 prosent av de som ble fedre i årene 2011-2017 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

7. Kvinner i finansrelevant utdanning

Få kvinner i teknologistudier kan forverre lønnsgapet. Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. Kvinner er dessverre klart i mindretall i denne typer studier. I 2020 var 29 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter, en økning fra 26 prosent i 2019. For teknologi og ingeniørfag var det uendret fra 2019; 29 prosent. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. På medie-, juss- og samfunnsstudiet er kvinner i flertall.

Fakta og myter om kvinner og menn i finans

Illustrasjonsbilde: To utstillingsdukker - en mann og en kvinne
Shutterstock

I mange sammenhenger fremstilles finansnæringen både som mannsdominert og som likelønnsversting. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Det er på tide å avkrefte, men kanskje også bekrefte noen av mytene om finans.