Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

Foto: Whyframeshot/AdobeStock

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 11. mai, er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 1,7 prosent, minimum 7 700 kr. pr. år med virkning fra 1. mai 2021, skal iverksettes. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Forslagene som hadde svarfrist 11. mai er nå godkjent av alle parter, og de nye lønningene skal iverksettes med virkning fra 1. mai. Satsene i regulativet er nå justert med et kronetillegg pr. år på 7 700 fra trinn 22 t.o.m. 40, dvs. kr. 450 420 i det gamle regulativet. 

For medlemsbedrifter som har trinnløst lønnssystem, vil imidlertid skillet mellom krone- og prosenttillegg gå ved en avtalt fastlønn pr. år på 452.941. Lønn pr. år til og med dette beløp skal derved tillegges kr. 7.700.

Grensen for kronetillegget tilsvarer omtrent lavlønnsgrensen i frontfaget, som er 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Det generelle tillegget utgjør i gjennomsnitt 1,7 prosent lønnsøkning, og bidrar med 1,1 prosentpoeng i årslønnsrammen på 2,7 prosent. De øvrige elementene i rammen er overheng fra 2020 på 0,8 prosent, og antatt samlet lønnsglidning (lokale tillegg ifm. årlig vurdering og annen glidning) på 0,8 prosentpoeng (årsvirkning).

Merk at lønnstillegget ikke gjøres gjeldende med tilbakevirkning for de som evt. har sluttet mellom 1. mai og vedtakelsen (11. mai).

Fortsatt to lønnsregulativer, men mange trinnløse systemer

Det er som tidligere laget to lønnsregulativer. Begge er basert på 12 like månedslønninger. Hvilket regulativ som skal benyttes avhenger av om det tidligere (før 1/1-2019) ble praktisert 12,5 eller 12 månedslønninger pr. år. Satsene i det ordinære regulativet er litt høyere enn i det avvikende som følge av kompensasjonen på 0,44% for bortfall av den tidligere halve ekstra månedslønnen i desember, som ble lagt inn i tabellen i 2019.

Det avvikende regulativet er for de som allerede praktiserte 12-måneders lønn før bortfall av den halve ekstra månedslønnen i 2019. Det avvikende lønnsregulativet inneholder derved ikke kompensasjonen. Lønnstrinnene på det avvikende regulativet er merket med a – for avvikende.

Se det nye lønnsregulativet.

Stadig flere av medlemsbedriftene har fått godkjent lokal avtale om trinnløst lønnssystem. Anslagsvis 50 prosent av de ansatte omfattes nå av slikt lønnssystem.

For disse er det den avtalte fastlønnen/grunnlønnen pr. år som skal reguleres med det generelle tillegget. Månedslønnen er årslønn delt på 12, og timelønn er månedslønn delt på 160. Vi anbefaler at det benyttes samme avrunding som i regulativet, slik at års- og månedssatsene avrundes til hele krone, og timesatsene og kompensasjonssatsene til hele øre.

Overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg

For å unngå administrativ byrde av sent oppgjør, ble partene enige om at det ikke skal foretas omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv., for arbeid utført før 1. juni 2021. De tidligere satsene for slike tillegg kan derved anvendes ut mai måned, før de nye gjøres gjeldende.

Ved spørsmål knyttet til rammen og beregninger, ta kontakt med Alexander A. Lange.