Utlånsrente minus innlånsrenter skal dekke kostnader og overskudd

Bankene lever av forskjellen mellom utlånsrenten og renten som banken må betale for å låne inn pengene (innskuddsrente, rente på markedsfinansiering og egenkapitaleiernes krav til avkastning). Denne forskjellen kalles rentenetto.

Men heller ikke dette er bankens overskudd. Rentenettoen skal dekke bankenes ordinære driftskostnader, slik som lønn, husleie og drift av IT-systemer. Bankene må også investere i utvikling av nye løsninger, betale skatter og avgifter, og ta høyde for tap på utlån. Etter at bankens kostnader er betalt, fremkommer overskuddet som tilfaller aksjonærene/egenkapitalen. Dette kan enten holdes tilbake i banken for å bygge en enda mer solid bank, eller utbetales som utbytte til aksjonærene.

Over tid har det vist seg at avkastningen som tilfaller eierne i bankene, om lag har vært på nivå med avkastningen eiere av andre typer næringsvirksomhet får.