Renten påvirkes av kostnader til egenkapital

Hovedsakelig er det som nevnt innskudd og lån i kapitalmarkedet som er de viktigste kildene til innlån fra bankene. Men bak hvert lån skal det også stå en lovbestemt egenkapital. Siden egenkapitalen er det første som tæres på om en bank får problemer, er også dette den dyreste delen av en banks finansieringskostnad.

Andelene som er fordelt på de tre kategoriene innskudd, markedsfinansiering og egenkapital varierer fra bank til bank, men alle utgjør ulike kostnader for bankene og danner grunnlaget for utlånsrentene.