Bankene har grovt sett tre hovedkilder til kapital

  1. innskudd fra kunder
  2. lån i kapitalmarkedet/markedsfinansiering
  3. egenkapital

Innskudd fra kunder og lån i kapitalmarkedet utgjør hovedandelen av bankenes innlån. Fordelingen mellom disse varierer fra bank til bank. Noen banker har høy innskuddsdekning, andre banker har lavere, dermed vil det også være varierende fra bank til bank hvor stor andel av boliglånet som er lånt i kapitalmarkedet.

Innskuddsrenten settes av banken selv i konkurranse med alle de andre bankene.

Kapitalmarkedet er i stor grad styrt av pengemarkedsrenten (kalt Nibor i Norge) pluss et risikopåslag som varierer fra bank til bank, ulike kapitalinstrumenter og løpetider. 

Egenkapitalen er et lovpålagt krav og størrelsen er gitt av myndighetene.