Nibor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Norske Finansielle Referanser AS overtok 1. januar 2017 Finans Norges ansvar for Nibor. Nibor beregnes og publiseres av Oslo Børs.

Renter opp eller ned. Illustrasjonsfoto.

Norske Finansielle Referansers nettside

Reglene

Nibor beregnes og publiseres for følgende løpetider: 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor-reglene beskriver hva rentene skal gi uttrykk for, hvilke krav rapportørene av grunnlagsdata (panelbankene) må oppfylle og hvordan rentene skal beregnes og publiseres.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av de renter panelbankene for Nibor har meldt inn, Nibor-bidragene, etter utelatelse av lave og høye renter etter bestemmelser fastsatt i regelverket. Nibor-bidragene skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrenter, men ikke som bindende tilbud.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen med 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Regelverket fastsettes fra 1. januar 2017 av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe). NoRe er et selskap som er etablert og heleid av Finans Norge med som formål å forvalte referanseverdier som benyttes i finansielle instrumenter og avtaler.

Nibor-styringsgruppe er et rådgivende organ for NoRe. Styringsgruppen evaluerer regelverket fortløpende, og skal også gi anbefalinger om godkjenning av panelbanker. Panelbankene har rett, men ikke plikt, til å være representert i styringsgruppen.

Nibor kontrollutvalg fører tilsyn med at regelverket overholdes. Utvalget består av representanter fra både panelbankene for Nibor og uavhengige virksomheter / institusjoner som anses å ha interesse av og god kjennskap til hvordan interbankmarkedet fungerer. Representantene fra panelbankene skal ikke utgjøre flertallet i utvalget, og kan ikke også være medlemmer i Nibor styringsgruppe.

Nibor-regelverket trådte første gang i kraft 1. august 2011. Styret i NoRe fastsatte 16.12.2016 det regelverk som fra 1. januar 2017 erstattet Finans Norges regelverk fastsatt i november 2013.

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa - the Norwegian Overnight Weighted Average – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge og kalkuleringsagent er Norges Bank.