Mandat for Juridisk hovedutvalg (JHU)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015, endret 06.09.2018.

1. Oppnevning

Juridisk hovedutvalg (JHU) oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Overordnet modell for utvalgsstruktur
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

JHU er rådgivende organ for hovedstyret, bransjestyrene og administrasjonen i spørsmål av juridisk og rettspolitisk karakter. JHU skal særlig behandle spørsmål som har betydning for et større antall medlemsforetak og innenfor flere bransjeområder (bank, livsforsikring, skadeforsikring).

Viktige temaområder for JHU er:

  • de rettslige rammebetingelsene for finansforetakene: institusjonslovgivning og tilsyn,
  • den norske tilpasningen til EU-regelregelverket på finansområdet,
  • foretaks- og konsernmessige spørsmål knyttet til aksjeselskapslovgivningen mv.,
  • forbrukerspørsmål og spørsmål knyttet til finansbedriftenes tillit i markedet og god forretningsskikk,
  • virksomheten i Finansklagenemnda, herunder råd om oppnevninger til nemndene,
  • andre retts- og klageprosesser av generell interesse for finansnæringen,
  • konkurranserettslige spørsmål på finansområdet,
  • personvernspørsmål.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen

Hovedutvalget skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur, og at Finans Norges Retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

5. JHUs sammensetning og arbeidsmåte

JHU skal ha inntil tretten medlemmer som oppnevnes for to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn tretten. Hovedstyrets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer oppnevnes juridiske ledere i medlemsforetakene som er sentralt plassert i forhold til foretakets ledelse og foretakets juridiske miljø.

Vervet som medlem av hovedutvalget er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i medlemsforetaket. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet. Fordi JHU er sammensatt av sentralt plasserte medarbeidere i foretak, konsern og grupperinger fra alle bransjeområder, forventes det at JHUs medlemmer legger særlig vekt på å bidra til god kontakt og informasjonsflyt mellom eget foretak og Finans Norge, og at de ved behov bidrar til å avklare og samordne eget foretaks holdninger i aktuelle saker, også når disse strekker seg ut over JHUs primære ansvarsområde,

Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det til retningslinjene.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for hovedutvalget. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med hovedutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om hovedutvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i hovedutvalget.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf