Publisert

Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 07.10.20 om forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Finans Norge er generelt positive til forslag som blant annet fremmer tvistelovens formål om
proporsjonalitet og hensynet til en effektiv rettspleie.