Publisert

Høringsuttalelse – forslag om adgang til bareboat-registering

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev og høringsnotat 05.12.17 med forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr.

39 om sjøfarten (sjøloven) og lov av 12. juni 1987 nr. 48
om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven).