Publisert

Høringsuttalelse - forslag om å overføre oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.12.17 vedrørende høring av forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemda til Skattedirektoratet.

Vi er enig i at saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda er en viktig side ved den
skattepliktiges rettssikkerhet og støtter at det treffes tiltak for å normalisere
saksbehandlingstiden.