1.3.3 Regressavtale ved samtidig erstatningsplikt etter BAL, Lov om Yrkesskadeerstatning og personalforsikringer

Avtalen regulerer oppgjør når krav kan fremmes både under BAL og yrkesskadeforsikringen eller personalforsikringer.