Lovpålagte forsikringer

Noen forsikringer er lovpålagte: forsikring av kjøretøy og yrkesskadeforsikring. Konskvensene ved en bilulykke kan være svært store. Ikke bare for fører av bilen, men også for tredjepersoner i en eventuell ulykke. Er man ekstra uheldig kan skader på personer, biler og eiendom komme opp i flere millioner. Forsikring av kjøretøy er derfor obligatorisk, slik at skadelidte er sikret erstaningen de har krav på.

Det samme gjelder ved yrkesskader. Yrkesskadeforsikring skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade i arbeidssammenheng. Det er arbeidsgiver som er pliktig til å forsikre sine ansatte.

Dessverre finnes det tilfeller hvor de lovpålagte forsikringene ikke er i orden. Disse tilfellene håndteres av Trafikkforsikringsforeningen og Yrkesskadeforsikringsforeningen.