Sentralavtalene

Finans Norge har inngått tilnærmet likelydende sentralavtaler (overenskomster) med Finansforbundet og LO (med fagforbundene Handel & Kontor og Fagforbundet). Det er imidlertid ulike vilkår som må være oppfylt før Sentralavtalen kan kreves opprettet/gjort gjeldende hos et arbeidsgivermedlem: LO (dvs. Handel & Kontor) må som utgangspunkt organisere minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften. Når det gjelder Finansforbundet er det tilstrekkelig at minst én arbeidstaker i bedriften er medlem.

Vertikal avtale

Sentralavtalen er en såkalt vertikal tariffavtale. Det innebærer at avtalen gjelder som utgangspunkt alle ansatte (som er medlem i Finansforbundet/LO) i bedriften. Enkelte ansattgrupper/-nivåer er likevel unntatt hele eller deler av avtalen, se nærmere Sentralavtalen § 1 og kommentarene til denne bestemmelsen.

Innhold

Sentralavtalen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår, som f.eks. arbeidstid, lønn/lønnstabell, sosiale ytelser og AFP. Avtalen har videre en varighet på 2 år. Sentralavtalen § 8 inneholder en lønnsreguleringsbestemmelse for annet avtaleår (mellomoppgjør).

Se Sentralavtalene i Finans Norges dokumentbibliotek