Dommer, rettsavgjørelser og lovendringer

  1. Høyesterettsdom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved varig nedsatt arbeidsevne

    Ved dom av 16. februar 2022 fikk arbeidsgiver medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var gyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Dommen gir viktig avklaring på at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt begrenses der hvor arbeidsgiver kan dokumentere store ulemper ved å måtte dele en fulltidsstilling på permanent basis.