Når er personalrabatter skattefrie?

For at personalrabatten skal være skattefri gjelder følgende krav:

  • Arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i egen virksomhet / innen samme konsern.
  • Opprinnelig innførte regjeringen en maksgrense for rabattens verdi på 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Denne ble senere fjernet slik at det nå ikke gjelder noen øvre grense. Arbeidsgiver kan derfor gi ansatte gratis varer og tjenester som omsettes i virksomheten (100 prosent rabatt). Vi vet at mange av våre medlemmer har ordninger hvor ansatte har fritak for årsavgift på bankkort, gratis banktjenester og/eller forsikringstjenester, gebyrfritak for uttak av valuta etc. Dette vil nå fortsatt være mulig uten at det nødvendigvis utløser skatt og rapporteringsplikt.
  • Den samlede verdien av rabatten i løpet av et kalenderår kan maksimalt være 8 000 kroner (denne grensen kan utgjøre til sammen 13 000 kroner i kombinasjon med gaveregelen)
  • Med rabattens verdi menes i denne sammenheng differansen mellom omsetningsverdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet (allment tilgjengelig for forbrukerne) og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for. ytelsen skal altså verdsetter til omsetningsverdien. Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver per kalenderår. 

Unntak fra regelen om at omsetningsverdi skal legges til grunn
For personalforsikringer dekket av arbeidsgiver er det gjort et unntak fra hovedregelen om at naturalytelsen skal verdsettes til omsetningsverdi. Fordelen skal i disse tilfellene verdsettes basert på kostpris. Begrunnelsen for unntaket er at det vil innebære betydelig merverdi for arbeidsgiver å skulle finne markedsverdien for tilsvarende forsikring.

  • Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes av reglene om personalrabatt dersom varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet/selskap i samme konsern. Eksempelvis vil det være å anse som en personalrabatt dersom en medarbeider hos en forsikringsagent mottar rabatt på en forsikring han velge å kjøpe direkte hos et forsikringsselskap, og der den samme forsikringen også tilbys av forsikringsagenten.

Personalrabatt på lån følger egne regler

Det gjelder egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar en fordel gjennom rimelige lån i arbeidsforhold. De nye reglene for når personalrabatter er skattepliktige får ingen konsekvenser for disse reglene.

Man kan heller ikke velge om man vil benytte regelverket for skattlegging av personalrabatter eller kravene som gjelder for beregning av rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold ved fastsetting av den skattemessige verdien på fordelen man mottar fra arbeidsgiver.