Høy lønnsomhet i banker indikerer ikke nødvendigvis lav konkurranse

Publisert

– Analysen til Norges Bank samsvarer i stor grad med de analysene Finans Norge har gjort, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

I sin halvårlige analyse av finansiell stabilitet, legger Norges Bank frem en grundig analyse av lønnsomheten i bankene. Sentralbanken påviser at lønnsomheten i bankene varierer, og perioder med lav eller høy lønnsomhet ofte er forbigående. Høy lønnsomhet er derfor ikke nødvendigvis et tegn på lav konkurranse.

I analysen peker Norges Bank på flere faktorer som har gjort at både norske og banker internasjonalt har hatt noe høyere inntjening enn normalt den siste tiden. Både reverserte tapsavsetninger gjort under pandemien og økte netto renteinntekter virker inn.

Økt styringsrente gir typisk økte renteinntekter til bankene, påpeker sentralbanken. Forklaringen er at bankene har mer rentebærende eiendeler (utlån til kunder) enn gjeld (innskudd fra kunder). Det gir større økning i renteinntekter enn rentekostnader når styringsrenten settes opp (egenkapitaleffekt).

– Dette er et viktig poeng når man skal forstå hvordan inntjeningen i banker endrer seg over tid, sier Erik Johansen, direktør i Bank og kapitalmarked i Finans Norge. Selv om en bank holder rentemarginen, forskjellen på innskudds- og utlånsrente uendret, vil banken øke inntjeningen når renten stiger. Og motsatt når renten faller.

Bankene har riktignok den siste tiden økt renten på utlån mer enn på innskudd. Det gir en økt rentemargin. Og denne effekten er særlig sterk når styringsrenten heves fra et svært lavt nivå slik det var under pandemien, fordi bankene er forsiktige med å senke innskuddsrentene under null og har lav margin når styringsrenten er særlig lav.

Men man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner om graden av konkurranse i bankmarkedet basert på overskuddene ifølge Norges Bank: «I et lengre perspektiv ser vi samtidig at lønnsomheten i bankene varierer. Perioder med spesielt høy eller lav lønnsomhet er ofte forbigående. Høy lønnsomhet i en periode er derfor ikke nødvendigvis en indikasjon på at konkurransen er svak.»

– Analysen til Norges Bank samsvarer i stor grad med de analysene Finans Norge har gjort, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Vi har vist at egenkapitalavkastningen til bankene over tid er på linje eller noe under annet næringsliv, men at det varierer mer.

Fremover forventer Norges Bank at lønnsomheten skal avta til et mer normalt nivå, både på grunn av svakt fallende netto renteinntekter og litt høyere tap på utlån.

Folk som jobber i et moderne kontorlandskap med utsikt. Foto.

Slik konkurrerer bankene

Her finner du mer informasjon om konkurransen i det norske bankmarkedet.