Positiv til ny finanstilsynslov

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.

– Finans Norge støttet hovedtrekkene til forslaget i høringsrunden, og i tillegg er de endringene som departementet har foretatt i stor grad i samsvar med Finans Norges høringsinnspill, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finansdepartementet har fremmet forslag til ny finanstilsynslov til Stortinget. Forslaget er stort sett i samsvar med Finanstilsynslovutvalgets høringsutkast, og Finans Norge støtter hovedtrekkene.

Finans Norge støttet hovedtrekkene til forslaget i høringsrunden, og i tillegg er de endringene som departementet har foretatt i stor grad i samsvar med Finans Norges høringsinnspill. Vi er derfor positive til lovforslaget som nå vil behandles i Stortinget, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen.

Lovforslaget innebærer at Finanstilsynet vil få økt formell uavhengighet fra departementet, ved at Finansdepartementet får begrenset instruksjonsmyndighet i enkeltsaker. Departementet vil fortsatt kunne gi generelle instrukser om regelverksforståelse og skjønnsutøvelse, i samsvar med gjeldende praksis.

Med den nye loven vil Finanstilsynet få en rettslig uavhengighet som omfatter den ordinære tilsynsutøvelsen. Samtidig vil det ikke være tvil om at det er Finansdepartementet som beslutter regelverk, avklarer regelverksforståelse og har ansvaret for oppfølgingen av våre EØS-forpliktelser for gjennomføring av finansmarkedsregulering, legger Olrud Moen til.

Finans Norge ga også andre innspill i sin høringsuttalelse, som man forventet at departementet fulgte opp i den videre lovbehandlingen. Dette gjaldt blant annet arbeidsdelingen mellom departementet og tilsynet, og hvorvidt det er uheldig at Finanstilsynet både utarbeider, sjekker implementering og etterlevelse, samt sanksjonerer det samme regelverket. Finans Norge har derfor stilt spørsmål om Finanstilsynets virksomhet i større grad bør avgrenses til kjernevirksomheten som er å drive tilsyn, men departementet har ikke fulgt opp dette.  

I tillegg påpekte Finans Norge i høringen behovet for en nærmere regulering av tilsynets virkemiddelbruk av hensyn til forutberegnelighet og rettsikkerhet, slik lovutvalgets mandat la opp til en drøftelse av. Vi registrerer imidlertid at lovproposisjonen i beskjeden grad kommenterer på disse forholdene.

Det er på den annen side positivt at det foreslås at ansvarsfordelingen i makroovervåkningen og beslutningsmyndigheten for makrotilsynstiltak videreføres i Finansdepartementet. Dette er avgjørende for å kunne vurdere ulike politikkområder i sammenheng, sikre en koordinert fastsettelse av regulatoriske krav og en sterk vektlegging av jevne konkurransevilkår, presiserer Olrud Moen.

Departementet foreslår at det opprettes en ny klagenemnd for behandlingen av klager over enkeltvedtak fra Finanstilsynet og har vektlagt at en nemnd vil kunne legge til rette for raskere saksbehandling av klagene.

Det er et stort rettssikkerhetsproblem at saksbehandlingen av klager over Finanstilsynets vedtak tar alt for lang tid, i noen saker flere år.  Det er positivt at departementet nå tar tak i dette. Etableringen av en klagenemnd vil kunne bidra til å bedre saksbehandlingstiden, men må imidlertid følges opp med ressurser og kompetanse. Det bør også fastsettes frister for klagebehandling, sier Olrud Moen.