Ny finanstilsynslov

Finansielle grafer og penger. Foto.

Fredag ga Finans Norge sitt høringssvar til Finansdepartementet om forslaget til ny finanstilsynslov. Utvalget ledet av Endre Skjørestad har fremlagt en omfattende og grundig utredning. Finans Norge støtter hovedtrekkene, men er uenig på enkelte punkter.

– Det er positivt at det foreslås en ny formålsbestemmelse som fastlegger at Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Utvalget anerkjenner betydningen av jevnbyrdige konkurransevilkår og dette bør også komme klart frem i formålsbestemmelsen, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Kvinne. Foto.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

– Vi støtter også forslaget om at Finanstilsynet gis en rettslig uavhengighet som omfatter den ordinære tilsynsutøvelsen. Det må imidlertid ikke være tvil om at det er Finansdepartementet som beslutter regelverk, avklarer regelverksforståelse og har ansvaret for oppfølgingen av våre EØS-forpliktelser for gjennomføring av finansmarkedsregulering, legger Olrud Moen til.

Behov for sterkere koordinering

Olrud Moen ser det også som positivt at utvalget ikke har foreslått å endre makroregulerings-ansvaret, men mener det er behov for en sterkere koordinering mellom myndighetsorganene når det gjelder fastsettelse av forskjellige krav til finansforetakene. Skjørestadutvalget har ikke foretatt noen utfyllende vurdering av arbeidsdelingen mellom departementet og tilsynet, herunder omfanget av utredningsoppdrag som gis til tilsynet. Tilsynets regelverksarbeid reiser grunnleggende spørsmål om mulig rollesammenblanding, regelverksutviklingens kostnadsdekning og utredningskvalitet.

– Utvalget burde ha drøftet og problematisert flere sider ved dagens tilsynsutøvelse, virkemiddelbruk og regelverksarbeid. Mandatet ga rom for å vurdere alle sider av Finanstilsynets aktiviteter, og dette bør følges opp av departementet i det videre lovarbeidet.

– Nå bør rettssikkerheten styrkes for foretakene som står under tilsyn og ikke minst bør klageordningen forbedres. Utvalgets forslag om opprettelse av en klagenemnd vil kunne bidra til å få ned saksbehandlingstiden som i dag er altfor lang. Det er imidlertid viktig at en ny klageinstans innehar tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, og det bør også fastsettes frister for klagebehandling, avslutter Olrud Moen.