Bærekraftig finans og klimarisiko

Ansattbilder. Portrettfoto.

– Vi skulle gjerne sett at Finansmarkedsmeldingen var tydeligere på hvem som skal få i oppgave å samle inn og tilgjengeliggjøre standardisert frivillig bærekraftsrapportering, og når denne løsningen vil være operativ, Kristian Ruth, direktør bærekraft i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finansmarkedsmeldingen har en bred gjennomgang av arbeidet med bærekraftig finans og klimarisiko. Det er gledelig at dette arbeidet har fått en fremtredende plass i finansmarkedsmeldingene de siste årene. Klimaendringer, tap av natur og andre bærekraftsrelaterte utfordringer truer verdiskapningen og lønnsomheten i næringslivet, samtidig som gode løsninger skaper nye forretningsmuligheter.

Det er stort tempo og høy aktivitet når det gjelder utvikling av internasjonalt regelverk innen bærekraftig finans. Finans Norge mener det er sentralt at norske myndigheter involverer seg aktivt i internasjonal regelverksutvikling innen bærekraftig finans, da spesielt inn mot EU.

– Vi synes Finansdepartementets omtale av hvilke fora norske aktører er aktive i, samt norske posisjoner i utvalgte saker, er et eksempel til etterfølgelse på andre fagområder, sier Kristian Ruth, direktør bærekraft i Finans Norge.

Samtidig implementering av regelverk i EU og i Norge sikrer norske og utenlandske foretak like konkurransevilkår.

– Det er derfor gledelig at Finansmarkedsmeldingen bekrefter at de tar sikte på at den frivillige standarden for EU-grønne obligasjoner blir samtidig implementert i EU og i Norge. Dette er i tråd med Finans Norges høringssvar om gjennomføring av EU Green Bond Standard, sier Ruth.

Bærekraftsrapportering

Stortingsproposisjon 57 L (2023–2024) Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering) slår fast at foretak som er forpliktet til å rapportere bærekraftsinformasjon iht. loven må rapportere denne til Brønnøysundregisteret, og at Brønnøysundregistrene skal tilgjengeliggjøre denne informasjonen til interessenter. Finansmarkedsmeldingen slår fast at det er viktig at de frivillige standardene som utformes i EU på det nåværende tidspunktet utformes slik at de bidrar til at interessentene får beslutningsrelevant informasjon uten at kostnadene for de små foretakene blir uforholdsmessig høye.

– Vi skulle gjerne sett at Finansmarkedsmeldingen var tydeligere på hvem som skal få i oppgave å samle inn og tilgjengeliggjøre standardisert frivillig bærekraftsrapportering, og når denne løsningen vil være operativ. Det hadde også vært nyttig hvis finansaktørene fikk mer informasjon om hvordan Finansdepartementets kartlegging av overlappende rapporteringskrav og vurdering om datadeling fra offentlig sektor skal føres videre, sier Ruth.

Nasjonale avklaringer og felles definisjoner

For at sikre sammenlignbar bærekraftsrapportering er det viktig med nasjonale avklaringer og felles definisjoner. Finans Norge er svært positive til Miljødirektoratets veiledningsside for utarbeidelse av klimagassregnskap, som blant annet inneholder eksempler på en rekke utslippsintensiteter. Dette arbeidet bør videreføres i takt med foretakenes behov. Eiendom er en viktig bransje for finansnæringen, og en avklaring på terskelverdier for de 15 og 30 prosent mest energieffektive byggene i Norge, ville bidratt til mer sammenlignbar taksonomirapportering fra norske banker.

– Vi registrerer at denne avklaringen ikke kom denne gangen heller, sier Ruth.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om finansmarkedsmeldingen

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.