Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Publisert

Grafisk fremstilling av statistikk, graf. Foto.

Foto: chaylek/Adobe Stock

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg.

Målsettingen med en slik standardisering er å sikre at konkurransen om disse produktene skjer på likest mulig vilkår mellom aktørene, ved at den enkelte pensjonsinnretning ikke selv skal kunne velge parameterverdier i prognosene for å påvirke den forventede fremtidige avkastningen og risiko som kunden blir forelagt.

Finans Norge vurderer avkastningssatsene i bransjeavtalen nøye i lys av til enhver tid relevant informasjon, og fremmer årlige vurderinger for Finans Norges bransjestyre liv og pensjon. 

Endrede avkastningssatser

Modellen for oppbygging av avkastningssatser i avtalen er basert på de samme prinsipper som benyttes i fastsettelsen av forventet realavkastning for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), der det tas utgangspunkt i en langsiktig realavkastning av en antatt risikofri plassering (korte statssertifikater), med tilhørende påslag for risikopremier for termin, kreditt og aksjer.  

Finans Norge har gjennom 2023 vurdert behovet for å foreta endringer i bransjeavtalens avkastningssatser. 

Avkastningsforutsetningene tar i hovedsak utgangspunkt i Finansdepartementets publiserte anslag for forventet realavkastning og risiko i de internasjonale aksje- og obligasjonsmarkedene, og Finans Norge har i sin vurdering hatt uformelle diskusjoner om disse anslagene og behovet for eventuelle endringer i Finans Norges avkastningsforutsetninger med fagmiljøer hos egne medlemmer, norske myndigheter, samt andre sentrale aktører, herunder J. P. Morgan Asset Management.

Basert på vurderingen som er gjort og dialogen med eksterne aktører, er det med virkning fra 15. februar 2024 vedtatt følgende endringer i avkastningsforutsetningene:

  • Kort realrente justeres opp med 0,25 prosentpoeng, fra 0,25 prosent til 0,50 prosent
  • Kredittpremien for pengemarked økes med 0,15 prosentpoeng, fra 0,10 prosent til 0,25 prosent
  • Kredittpremien for kredittobligasjoner økes med 0,25 prosentpoeng, fra 0,50 prosent til 0,75 prosent

Oppsummert gir dette følgende endringer i avkastningssatsene (tall i prosent):

 

Forventet realavkastning

Forventet nominell avkastning

 

Tidligere sats

Ny sats

Tidligere sats

Ny sats

Pengemarked

0,25

0,75

2,25

2,75

Kredittobligasjoner

0,75

1,25

2,75

3,25

Aksjer

3,75

4,0

5,75

6,0

Geometrisk beregnet

 

  • Martin Carlén
  • Fagdirektør