Viktig at tjenestepensjon tilpasses

Publisert

Mann som sparer penger i en sparegris. Foto.

Foto: PaeGAG/Adobe Stock

Torsdag deltok Finans Norge i arbeids- og sosialkomitéens høring på Stortinget om regjeringens stortingsmelding med forslag til endringer i pensjonssystemet. Finans Norge støtter regjeringens forslag som skal styrke den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet, men påpeker at det er viktig at tjenestepensjon tilpasses parallelt og samtidig med endringene i folketrygden.

I stortingsmeldingen legger regjeringen fram forslag til hvordan pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft skal sikres over tid. Regjeringen mener at økte aldersgrenser, bedre alderspensjon til uføre og endre regulering av minstesatsene i folketrygdens alderspensjon vil bidra til et mer rettferdig pensjonssystem med små forskjeller, også i framtiden.

Under høringen understreket Finans Norge at det blant annet er viktig å raskt sette i gang arbeidet med å tilpasse tjenestepensjonsordningene til de foreslåtte nye aldersgrensene i folketrygden. De nye aldersgrensene må innføres samtidig i tjenestepensjonsordningene slik at man får et mest mulig enhetlig pensjonssystem.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– God oversikt og informasjon er viktig for at den enkelte skal forstå insentivene i pensjonssystemet og ta gode valg. Næringen gjør allerede mye godt arbeid på dette området, og vi bidrar gjerne med vår erfaring og kompetanse inn i regjeringens kommende arbeid om en helhetlig strategi for informasjon på pensjonsområdet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge.

Kierulf Prytz viser til at det allerede er utviklet mange gode løsninger gjennom samarbeidsplattformen Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP), og at det bør vurderes om arbeidet med en helhetlig strategi kan inngå i dette samarbeidet.

Bør styrke rammene for individuell pensjonssparing

Finans Norge pekte også på at over 95 prosent av ansatte i privat sektor har innskuddspensjon, som normalt opphører ved fylte 77 år. Det betyr at de som kun har innskuddspensjon fra arbeidsforhold og som ikke har andre oppsparte midler, vil bare ha folketrygd å leve av etter fylte 77 år.

– Det er uheldig at regjeringen har kuttet i IPS-ordningen som er en god og rettferdig ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing. Nordmenns pensjonssparing ble mer enn halvert da regjeringen kuttet sparesatsene i 2022. Det er derfor paradoksalt at regjeringen oppfordrer til at den enkelte skal forberede seg på alderdommen, samtidig som de har kuttet kraftig i adgangen til langsiktig og skattegunstig pensjonssparing. Vi mener rammene for individuell pensjonssparing bør styrkes igjen og gjøres mer stabile, sier Kierulf Prytz.