Avklaringer i reglene om ekstra arbeidsgiveravgift

Publisert

Foto: PeopleImages/AdobeStock

I forrige uke kom de siste avklaringene om den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent som ble innført fra 2023 for alle ansatte med over 750 000 kr i lønn. De nye reglene innebærer at mange arbeidsgivere i finans vil kunne få en relativt stor kostnadsøkning.

Avgiften ble vedtatt før jul, i budsjettforliket, og det har frem til nå vært uklart hvordan den ekstra arbeidsgiveravgiften skulle håndteres. 

Dette gjelder for den nye arbeidsgiveravgiften:  

  • Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift når samlet avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger kr 750 000 fra én juridisk enhet. 

  • Avgiften utgjør 5 prosent av grunnlaget over beløpsgrensen. Arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunkt beløpsgrensen er nådd. 

  • Det er tidspunktet lønnsytelsene faktisk mottas eller utbetales som skal legges til grunn, uavhengig av når ytelsen er opptjent (kontantprinsippet). Dette vil for eksempel gjelde feriepenger. 

  • Det skal ikke beregnes ekstra avgift av avgiftspliktige tilskudd til og premie til livrente- og pensjonsordninger som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. 

  • Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og ytelsen faktisk er refundert fra NAV. 

  • Beregningskoden «ekstra arbeidsgiveravgift» benyttes uavhengig av næring og kommer i tillegg til øvrige beregningskoder. 

For mer informasjon se punkt 4.8  Skatteetatens nettsider