Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

Publisert

Stortinget. Foto.

Foto: Leonid Andronov/Adobe Stock.

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

Innspill til finanskomiteen

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge deltok i finanskomiteens budsjetthøring 16. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 • Avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften
 • Støtte og prioritere tiltak og virkemidler som bidrar til omstilling til et bærekraftig og digitalisert samfunn
 • Oppfordre myndighetene til å vurdere den norske bufferinnretningen og tilknyttede begrunnelser slik at en oppnår full anerkjennelse fra alle relevante EU/EØS-stater
 • Støtte forslaget om at staten kan gi likviditetslån til Bankenes Sikringsfond.
 • Øke bevilgningene til NVEs flom- og skredforebygging i kap. 1820, særlig post 22, 60 og 72.
 • Støtte forslaget om å dekke kravene fra de skadelidte etter Alpha-konkursen og oppfordre regjeringen til å finne en løsning som tetter regelverkshullet.
 • Støtte en styrking av politiets arbeid mot svindel og økonomisk kriminalitet, og vektlegge viktigheten av at dette prioriteres videre.

Innspill til arbeids- og sosialkomiteen

Marianne Pedersen, advokat i Finans Norge deltok i arbeids- og sosialkomiteens budsjetthøring 16. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere å legge til rette for en tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidslivslovgivning:

 • Den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften må avvikles
 • Regelverket om yrkesskade på hjemmekontor må oppdateres

Innspill til næringskomiteen

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge deltok i næringskomiteens budsjetthøring 17. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 •  Avvikling av den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften
 • Oppfordre regjeringen til å prioritere innlemmelse av verdipapiriseringsregelverket i EØS-avtalen og at nødvendige løsningen for massetinglysning i Løsøreregisteret kommer på plass.
 • Støtte og prioritere tiltak og virkemidler som bidrar til omstilling til et bærekraftig og digitalisert samfunn

Innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Katarina Lægreid Buzatu, advokat i Finans Norge deltok i utdannings- og forskningskomiteens budsjetthøring 20. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 • IKT-utdanningene må prioriteres i bevilgningene til universiteter og høyskoler
 • Den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften må avvikles

Innspill til familie- og kulturkomiteen

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge deltok i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring 23. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 • Utvidelse av gjeldsregistrene til å omfatte flere typer gjeld
 • Bedre og mer relevant gjeldsordningslov
 • Bidra til at Forbrukertilsynets har ressurser til å etterleve forhandlingsprinsippet, og dermed opprettholder dialogbasert tilsyn med blant annet finansnæringen

Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen 

Line Hansen, fagsjef i Finans Norge deltok i kommunal- og forvaltningskomiteens budsjetthøring 23. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 • For å håndtere overvann må få finansieringsløsninger og klare ansvarsforhold på plass.
 • Det er viktig med tydelig plan og politisk eierskap. Det er nødvendig med god samhandling på tvers av departementer, etater, kommuner og stat.
 • Tempo på det forebyggende arbeidet i kommunene må økes.
 • Behov for økt kompetanse om forebygging mot natur- og klimaskader i kommunene.
 • Kommunene må ta i bruk Kunnskapsbanken i arealplanlegging og forebygging.
 • Forebyggingen må være insentivbasert og det må forebygges der det lønner seg mest.
 • Økt bevilgning til NVEs flom- og skredsikringsarbeid og bidra til et reelt taktskifte i satsingen på forebygging av klimarelaterte skader.

Innspill til energi- og miljøkomiteen

Line Hansen, fagsjef i Finans Norge deltok i energi- og miljøkomiteens budsjetthøring 24. oktober. Finans Norge ba komiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 • Økt tilskudd til verktøy for å få bedre datagrunnlag for å unngå tap av natur og biologisk mangfold.
 • Øke bevilgningene til NVEs flom- og skredsikringsarbeid og bidra til et reelt taktskifte i satsingen på forebygging av klimarelaterte skader.
 • Tempo på det forebyggende arbeidet i kommunene må økes.
 • Økt kompetanse på forebygging mot natur- og klimaskader.
 • Det må forebygges der det lønner seg mest. Forebyggingen må være insentivbasert slik at det skal lønne seg å forebygge.
 • Det er viktig med tydelig plan og politisk eierskap. Det er nødvendig med god samhandling på tvers av departementer, etater, kommuner og stat.

Innspill til justiskomiteen

Atle Roaldsøy, adovokat og fagdirektør i Finans Norge deltok i justiskomiteens budsjetthøring 26. oktober. Finans Norge ba justiskomiteen om å prioritere følgende i sin behandling av statsbudsjettet for 2024:

 •  Ytterligere styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet.
 • Styrke enheten for Finansiell Etterretning i Økokrim.
 • Sørge for at DSB får nødvendige midler gjennom statsbudsjettet til drift og videre utvikling av Kunnskapsbanken som et viktig planverktøy i klimaforebyggingsarbeidet.
Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.