Fiskere og bygningsarbeidere mest utsatt for alvorlige yrkesskader

Publisert

Tallet på innmeldte yrkesskader er kraftig redusert de siste tjue årene. Likevel er det fiskere, samt bygg- og anleggsarbeidere som er mest utsatt for alvorlige arbeidsulykker.

Det viser Finans Norges yrkesskaderapport som inneholder forsikringsmeldte yrkesskader de siste tjue årene.

I perioden 2002 til 2021, ser vi også at ansatte i pleie og omsorgsyrker er blant yrkene som er mest utsatt for arbeidsulykker. Men i disse yrkene er erstatningene langt lavere enn i for eksempel i bygg og anlegg. Det innebærer at skadene som fiskere, samt ansatte i bygg og anlegg pådrar seg, ofte er mer alvorlige og gjerne rammer yngre mennesker.

Yrkesskaderapporten viser blant annet hvilke yrkesgrupper og næringer som rammes oftest, og hva slags ulykker og sykdommer som er de vanligste. Kunnskap om hvorfor ykesskadene oppstår, gir grunnlag for målrettet skadeforebygging.

– Tallet på innmeldte yrkesulykker er kraftig redusert de siste tjue årene. Særlig sett opp mot økningen i antall sysselsatte. Det tyder på at stadig større oppmerksomhet rettet mot helse- miljø og sikkerhet (HMS) i mange næringer har hjulpet. Dessuten er tallet på farlige jobber redusert, mye takket være gode tekniske løsninger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

Skadeforebygging og målrettet arbeid med dette er hensikten med rapporten. Rapporten utarbeides hvert år, blant annet for å finne ut hvor skadene kommer og om det er noen utvikling i enkeltbransjer.

Mer ulykker enn sykdom

I hele perioden utgjør sykdomssakene 12 prosent av alle meldte yrkesskader, mens de utgjør 19 prosent av de totale erstatningene. Dette forholdet har vært relativt uendret de siste årene.

Det vil ofte ta tid før en yrkesskades fulle konsekvens er kjent. For det første må det avklares årsakssammenheng mellom arbeidet og skadehendelsen. I tillegg kan det ta tid å avgjøre om skaden gir varig tap av arbeidsevne. Erstatningsbeløpet skal blant annet dekke økonomisk tap fram til pensjonsalder.

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Statistisk sentralbyrå viser til at mange arbeidsulykker er knyttet til fall.

 

DAYSY-rapport 2023

Her vil du finne systematisert årsaksdata innen yrkesskadeforsikring og opplysninger som kan gi nyttig innsikt om yrkesulykker og yrkessykdommer.

Stine Neverdal