Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

For mer om yrkesskadeforsikring les gjerne DAYSY rapporten. Opplysningene i DAYSY vil kunne gi god innsikt om forholdene rundt yrkesulykker og yrkessykdommer.

 

Lov om yrkesskade kom i 1990 og refusjon til NAV året etter. Skadeutviklingen var den gang vanskelig å forutse, og det medførte etter hvert stort etterslep i både premier og erstatninger. Premienivået i 1997 var på et foreløpig bunnivå samtidig som erstatningene viste seg å bli svært høye. Yrkesskadeerstatningene reguleres iht. grunnbeløpet (G) i Folketrygden.

Figuren viser tidsforløpet fra erstatningstilfellene har inntruffet til de blir meldt til forsikringsselskapet. Som figuren viser manifesterer sykdom seg senere enn ulykker, det tar mer enn 20 år før alle tilfellene er blitt meldt til forsikringsselskapet. Fordi yrkesskadeforsikring er ekstremt langhalet, er riktig premieberegning betydelig vanskeligere enn i de fleste andre bransjer.