Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering

Fasaden til Finanstilsynet. Foto.

Finanstilsynet publiserte 10. mai sin vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking. Denne tar også for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, som anses betydelig eller høy. Risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige risikovurderingen fra januar 2018.

Finanstilsynet viser til at vurderingene i dokumentet bygger på objektive risikofaktorer knyttet til risikobildet som er beskrevet av norske og utenlandske kilder, eksempelvis fra Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering, EU-kommisjonens overnasjonale risikovurdering (SNRA), EBA uttalelse om risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, samme myndighets «ML/TF Risk Factors Guidelines» og Økokrims trusselvurdering.

Tilsynserfaringer og data om de enkelte sektorer inngår også i grunnlaget for Risikovurderingen.

Risikovurderingen danner grunnlag for Finanstilsynets risikobaserte tilsynsvirksomhet og inneholder informasjon som forventes å inngå i rapporteringspliktiges risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

 

Atle