Støtter ny AFP i offentlig sektor

Publisert

- Finans Norge mener ny AFP i offentlig sektor må organiseres som i dag, der det er pensjonsleverandørene som beregner og utbetaler AFP, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Ny AFP i offentlig sektor er et viktig element i det norske pensjonssystemet og er et viktig element innen offentlig tjenestepensjon. Finans Norge støtter i hovedsak forslaget til omlegging av AFP-ordningen i offentlig sektor fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men har også forslag om en forbedring, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.

– Finans Norge mener ny AFP i offentlig sektor må organiseres som i dag, der det er pensjonsleverandørene som beregner og utbetaler AFP. Det er leverandørene som informerer, har kontakt med, gir råd og har dialog med kundene, og som er de nærmeste til å bistå kundene på en helhetlig måte i forhold til beregning og utbetalinger av AFP mv., sier Kierulf Prytz.  

Bakgrunn

Forslaget om ny AFP for ansatte i offentlig sektor har høringsfrist 17.02.2023. Forslaget er mer i tråd med den eksisterende AFP-ordningen i privat sektor, som ble innført i 2011.

Høringsnotatet følger opp avtalen 3. mars 2018 med lovforslag for den AFP-ordningen som er beskrevet i avtalen. Forslaget til regelverk for ny offentlig AFP er utformet i tråd med reglene for privat AFP, men med de avvik som følger av avtalen.

Det pågår parallelt en egen prosess for en ny omlegging av AFP i privat sektor. I høringsnotatet fremkommer det at departementet har tatt noen initiativ overfor partene i privat sektor som diskuterer endringer i privat AFP. Det vil også være en mulighet for at offentlig AFP igjen må endres senere, som et resultat av den prosessen som pågår for å endre privat AFP.      

Leverandørene må få tilgang på data

Overgang til ny offentlig AFP innebærer en betydelig endring for tjenestepensjonsleverandørene, og det vil være et behov for omfattende systemtilpasninger mv. og tilgang til ny informasjon.  Leverandørene vil derfor ha behov for tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg de foreslåtte endringene.    

– For at leverandørene skal kunne administrere ny offentlig AFP og håndtere sin rolle på en effektiv måte, kreves det at nødvendig informasjon til beregninger mv. mottas fra NAV og Fellesordningen for AFP i privat sektor. Forslaget forsterker også det behovet leverandørene av offentlig tjenestepensjon har for tilgang til data fra a-ordningen, sier Kierulf Prytz.

I høringssvaret utdyper Finans Norge pensjonsleverandørenes behov for hjemmelsgrunnlag, som forutsettes å komme tilstrekkelig raskt på plass.

Alternativ løsning

Det foreslås i høringen å innføre betinget tjenestepensjon - en lavere ytelse enn AFP - for de som ikke kvalifiserer til AFP. For å kunne motta betinget tjenestepensjon, forutsettes det avslag på søknad om AFP. Kunder som velger betinget tjenestepensjon kan ikke i henhold til departementets forslag senere få AFP. Samtidig vil personer som ikke kvalifiserer til AFP på ett tidspunkt, vil kunne kvalifisere til AFP på et senere tidspunkt. 

– Vi er bekymret for den kompleksiteten departementets forslag innebærer. Vi er bekymret for at mange kunder som velger betinget tjenestepensjon kan angre sitt valg senere. Dette er en potensiell omdømmerisiko. Vi ber derfor departementet vurdere vår alternative løsning, som er utdypet i vårt høringssvar, sier Kierulf Prytz.

Finans Norge støtter ikrafttredelse av ny offentlig AFP fra 01.01.2025.

LES MER