Når kan arbeidsgivere i finans leie inn arbeidstakere fremover?

Publisert

Foto: VideoFlow/AdobeStock

Fra 1. april i år innskjerpes adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. For arbeidsgivere i finans innebærer lovendringen at innleie fra bemanningsforetak kun kan skje til vikariater, etter avtale med de tillitsvalgte eller for spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i et klart avgrenset prosjekt.

Fra og med 1. april oppheves adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til å utføre arbeid av midlertidig karakter. Endringen innebærer at noen innleieforhold ikke lenger vil være lovlige. Bedriftene vil fortsatt kunne leie inn fra bemanningsforetakene til arbeid i vikariater ved andre ansattes fravær.  

–  Innskjerpingen i innleieadgangen vil typisk ramme behovet for å leie inn ved midlertidige arbeidstopper, sier Finans Norges fagsjef for individuell arbeidsrett, Katarina Lægreid Buzatu. 

Det er innført overgangsordninger som blant annet innebærer at innskjerpingen i innleieadgangen først gis virkning fra 1. juli for konkrete innleieavtaler inngått før 1. april.  

Nytt unntak 

Samtidig som adgangen til å leie inn for arbeid av midlertidig karakter oppheves, får vi et nytt unntak som åpner for å leie inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. Innleie etter bestemmelsen gjelder levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde og i et klart avgrenset prosjekt. 

–  Vi ser for oss at det nye unntaket kan benyttes til å leie inn IT-konsulenter i utviklingsprosjekter og annen spesialisert rådgivning innen tekniske fag, økonomi og juss, sier Buzatu. 

Etter avtale med tillitsvalgte 

I tillegg kan arbeidsgivere i finans leie inn etter avtale med tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleie gjelder. Finans Norges medlemsbedrifter har tilgang på mal for avtale med de tillitsvalgte gjennom NHOs arbeidsgiverportal Arbinn 

–  Arbeidsgiver kan ha et løpende og fast behov for arbeidskraft, og likevel ha mulighet til å leie inn for en tidsavgrenset periode gjennom avtale med tillitsvalgte. 

Innleides rett til fast ansettelse styrkes  

De nye innleiereglene innebærer at innleide fremover har rett til fast ansettelse etter tre år hos innleiebedrifter, uavhengig av grunnlaget for innleie.  

–  Fremover gjelder retten til fast ansettelse etter tre år også for personer som er innleid etter avtale med de tillitsvalgte. Det er nytt, forklarer Buzatu. 

Utgangspunktet er at endringen til tre år som grunnlag for rett til fast ansettelse, gjelder for innleieforhold som påbegynnes etter 1. april. Det er også verdt å merke seg at for eksisterende innleieforhold basert på avtale med tillitsvalgte, teller kun tid etter 1. april med i beregningen av tre års-fristen.  

Ta kontakt med Finans Norge Arbeidsliv  

Finans Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å gjøre en vurdering av de eksisterende innleieforholdene, og ved behov vurdere handlingsalternativer. Alle med arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å ta kontakt med advokatene i Finans Norge Arbeidsliv for veiledning. Den 26. januar ble det avholdt et webinar for medlemmene om de nye reglene. Opptaket av webinaret og presentasjonen er tilgjengelig på våre medlemssider (bak arbeidsgiverinnlogging).