Tanker om arbeidslivet i finans

Publisert

Tre kollegaer som samarbeider foran en pc. To menn og en kvinne. Foto.

Dette er en kommentar fra Finans Norges tidligere direktør for arbeidsliv, Runa Opdal Kerr. Foto: Nina Lawrenson/peopleimages.com/Adobe Stock

Innlegg av Runa Opdal Kerr: Det er attraktivt å jobbe i finansnæringen, det viser resultater fra undersøkelser som måler hvor folk har lyst til å jobbe. Vi er en næring med høy kompetanse, et høyt lønnsnivå og vi er ca. halvparten menn og kvinner. Tilbakemeldingene Finans Norge får, viser at det er høy grad av tillit mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Med andre ord, i finansnæringen er det godt å være – for de fleste. Så er det som overalt ellers ting som kan forbedres.

Vi har fremdeles for få kvinner i ledende stillinger. De siste tallene viser at kun 25 prosent av topplederne er kvinner og at kvinneandelen i andre lederstillinger er 35 prosent. Mange bedrifter jobber aktivt for å øke andelen, og næringen har i høy grad samlet seg rundt Kvinner i finans Charter hvor formålet er å gjøre noe med nettopp det. Med den entusiasmen jeg opplever rundt dette temaet, er jeg sikker på at vi vil lykkes selv om det tar tid. Med flere kvinner i ledende stillinger, vil også likelønnsgapet minke. Som en næring som hele tiden ligger i front på teknologiområdet, ansettes det mange teknologer. Her trenger vi flere kvinner! Jeg er overbevist om at næringen også tjener på å ta det brede mangfoldsperspektivet. Kundene er forskjellige, og mange bedrifter i finansnæringen har et bevisst forhold til at vi også trenger medarbeidere som er mangfoldige.

Også på bærekraftsområdet skjer det mye i finans, og vi driver utviklingen gjennom både å stille krav til oss selv, men også til næringslivet. Jobben som gjøres blir lagt merke til og vi har god grunn til å være stolte av det offensive arbeidet som gjøres i næringen.

Så vet vi at noen kjenner på utenforskap, Det kan være mange grunner til det. Derfor må næringen fortsette å jobbe med psykologisk trygghet. Det skal være godt å jobbe i finans, uavhengig av kjønn, kulturbakgrunn, alder eller legning.

Som arbeidsgiverorganisasjon er Finans Norge opptatt av et seriøst arbeidsliv hvor både arbeidsgiverne og arbeidstakerne ønsker å organisere seg. Om lag halvparten av alle som arbeider i finansnæringen er organisert. Dette er høyere enn i mange andre næringer. Samtidig ser vi i økende grad at både arbeidsgivere og arbeidstakere velger å ikke tilknytte seg en arbeidslivsorganisasjon. For arbeidsgiverne handler det gjerne om at tariffavtalen oppleves som for detaljstyrende og dyr. Derfor er det også satt i gang et arbeid for å se om vi kan tilpasse tariffavtaleverket for virksomheter som opererer i et marked der det ikke er så vanlig med tariffavtaler. Det skjer store endringer i arbeidslivet og vi opplever i økende grad en bransjeglidning som gjør at den tariffavtalen vi ble enige om i går, ikke passer i morgen. Med det mener vi ikke å «rasere rettigheter» som enkelte pleier å uttrykke, men heller gi de lokale parter enda større råderett til hvordan hverdagen skal være. Næringen bør også ha som mål å harmonisere tariffavtalene slik at avtalene i privat sektor bygger på samme prinsipper, med de nødvendige tilpasningene til finans. For næringen betyr det at vi må dreie avtaleverket vårt bort fra en i stor grad statlig tankegang til fleksible regler med stor frihet for partene i bedriften. Dette vil gi bedriftene det nødvendige handlingsrom.

I lønnsdannelsen må målet være en større grad av lokal lønnsdannelse hvor de sentrale beregningene også hensyntar alle typer lønn, herunder endring i bonusutbetalinger. Dette vil gi arbeidsgiverne mulighet til å rekruttere og beholde arbeidskraft de trenger, uten at finansnæringen sprenger frontfagsrammen.

Finansnæringen har sagt ja til å slutte seg til NHO fellesskapet. Det er et klokt valg. Sammen kan næringslivet opptre med en stemme i den viktige omstillingen Norge skal gjennom, og finansnæringen får gjennom samarbeidet en enda større mulighet til å påvirke denne utviklingen.

Med disse refleksjonene takker jeg for over seks år i næringen, og for det gode samarbeidet jeg har opplevd å ha sammen med spesielt Finans Norges medlemmer og med Finansforbundet som den toneangivende arbeidstakerorganisasjonen i næringen. Nå går veien videre til en helt annen bransje hvor jeg skal lede arbeidet med bærekraft, men jeg gleder meg til å følge utviklingen i finans fra sidelinjen.