Skuffende at flom- og skredforebygging ikke prioriteres

Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto.

- Å nedprioritere forebygging av klima- og naturskader blir som å stikke hodet i sanden, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til flom- og skredforebygging i praksis uendret. Det er synd, ettersom behovet for å gjøre Norge mer robust mot naturskader er stort, mener Finans Norge.

Både Riksrevisjonens rapport om klimatilpasning og Gjerdrumutvalgets NOU: På trygg grunn, peker på et stort behov for å øke forebygging av klima- og naturrelaterte skader.

I NOU-en står det at «Utvalget anbefaler at NVEs samlede bevilgning til sikring av eksisterende bebyggelse mot naturfare økes til 1,5 mrd. kroner årlig, fra dagens bevilgning på i underkant av 300 mill. kroner årlig».

Forebygging gir sparte kostnader

Økt bevilgning til NVE behøver ikke å stå i kontrast til et stramt budsjett. Forebygging gir sparte kostnader i fremtiden, og en rapport av Menon Economics og NGI viser at man kan spare opptil seks kroner per investerte krone i forebygging. Forebygging er altså god samfunnsøkonomi.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er imidlertid NVEs bevilgning til forebyggende tiltak mot flom og skred uendret (post 22, 25, 60 og 72).

– Å nedprioritere forebygging av klima- og naturskader blir som å stikke hodet i sanden. Reparasjoner etter slike skader er ofte mye dyrere enn å forebygge i forkant, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

På tide med en opptrappingsplan

NVE har tidligere anslått et etterslep på nødvendige tiltak på over 4 milliarder kroner, og viser i sin oversikt at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre eksisterende bebyggelse mot flom, kvikkleireskred og erosjon. Det anslås at hele 210 000 bygninger har et sikringsbehov.

– Etterslepet på sikring av bebyggelse mot flom og skred er stort. Det er på tide med en opptrappingsplan, som viser at regjeringen tar faren for vær- og naturskader på alvor, sier Hodnesdal.

28 milliarder i vær- og naturskader på ti år

Finans Norges årlige klimarapport viser at forsikringsselskapene de siste 10 årene har utbetalt en samlet erstatning på over 28 milliarder kroner for skader på bygning og innbo, som følge av naturhendelser eller vær. I tillegg kommer skader på blant annet vei, infrastruktur, skog og statlige bygg.