Stort kompetanseskifte i finansnæringen – Trenger fremdeles mer IT-kompetanse

Publisert

Foto: deagreez / Adobe Stock

Finansnæringen har den nest høyeste andelen sysselsatte med høyere utdanning, kun slått av utdanningssektoren selv. Det viser statistikk fra SSB. Hele syv av ti finansansatte har bakgrunn fra universitets- og høyskoleutdanningen. – Samtidig trenger finansnæringen sårt IT-kompetanse, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Nylig publiserte SSB statistikk på utdanningsnivået i den norske befolkning. I 2021 hadde 36 prosent høyere utdanning. Dette tilsier at hver tredje person i alderen 16 år og over i Norge har høyere utdanning. Til sammenligning viste tall fra Arbeidskraftundersøkelsen i siste kvartal 2020 at to tredjedeler av sysselsatte innenfor finansnæringen hadde universitets- og høyskoleutdanning. De samme tallene går igjen i Finans Norges rapport Finans og frontfaget.

Stort kompetanseskifte i finansnæringen

Endring i utdanningen til de ansatte er mer markant i finansnæringen enn i sammenlignbare næringer. Ifølge SSB har syv av ti finansansatte høyere utdanning i 2020, en økning på 22 prosentpoeng siden 2008.

Tidligere var det større rom for å ta inn ansatte med mindre formalkompetanse. Dagens autorisasjonskrav, regulatoriske krav og den digitale utvikling gjør at inngangskravene til de ansatte er høyere nå enn tidligere.

Kravet til høyere utdanning har gjort finansnæringen mer spesialisert. Det er særlig tre fagretninger som øker i omfang; økonomiske og administrative, samfunnsfag og juridiske fag samt naturvitenskapelige og tekniske fag (ingeniører og teknologer).

Teknologer har fått en mer sentral rolle i finansnæringen. Uavhengig av om man bedømmer etter utdanning eller yrke, er det en klar økning av ingeniører og teknologer i finansnæringen.

Stor etterspørsel etter IT-kompetanse

Samtidig som næringens ansatte har stadig høyere utdanning er det et skrikende behov for IT-kompetanse. Tall fra SSBs undersøkelse Opplæring i foretak viser at nærmere en tredjedel av bedriftene i finansnæringen oppga i 2020 at de så på avansert IT-kompetanse som en av de viktigste kompetanseområdene fremover.

Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr. Foto: CF Wesenberg

– Samlet sett er finansbedriftene de som ligger nest øverst på lista over de som etterspør IT kompetanse. Tallene stemmer med næringens egne undersøkelser, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Kompetansesjekken 2022 svarer 88 prosent i næringen at de kommer til å trenge mer kompetanse på datateknologi (IT-kompetanse) de neste to – tre årene.

IT-arkitektur, skykompetanse og IT-sikkerhet

Det er særlig innenfor IT-arkitektur, skykompetanse og IT-sikkerhet næringen har størst behov. Finansbedriftene planlegger å dekke inn denne kompetansen gjennom å rekruttere nye ansatte og/eller bruke ekstern kompetanse i et allerede trangt arbeidsmarked.

Den teknologiske utviklingen i finans skjer med stor hastighet. Finansnæringen er derfor et spennende sted for teknologer. Når næringen i tillegg er blodomløpet i den store omstillingen Norge må gjennom, sier det seg selv at oppgavene er varierte og interessante.

– Dagens arbeidsmarked viser tydelig at det må satses på å øke antall studieplasser innenfor IT og datateknologi slik at vi sikrer den kompetansen næringslivet trenger. Dette kan oppnås gjennom å øke antall studieplasser i teknologifag, ta inn digital kompetanse og forståelse i alle fag og etablere krav om bruk av digitale verktøy og metoder i undervisningen. Dette er et område vi vil følge nøye og som vi har god dialog med utdanningsinstitusjonene om, avslutter Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finansnæringens kompetansebehov

På denne siden finner du statistikk og informasjon over finansnæringens kompetansebehov nå og i tiden fremover. Statistikken innhentes gjennom kompetansesjekken som er en spørreundersøkelse som sendes ut til Finans Norges arbeidslivsmedlemmer.