Lovendringer med virkning fra 1. juli på arbeidslivsområdet

Publisert

Illustrasjonsfoto: Bednarek/AdobeStock

Det er flere lovendringer på arbeidsrettens område som trer i kraft fra 1. juli: Endringer i reglene for hjemmekontor, slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, videreføring av enkelte korona-regler og opphør av retten til å søke om refusjon av sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Vi gir deg oversikten her:

Endringer i reglene for hjemmekontor

Revidert forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er nå gjeldende. Endringene omfatter:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Mer om dette i tidligere artikkel.

Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Bedrifter kan ikke lenger ansette midlertidig på generelt grunnlag etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f). Eksisterende kontrakter kan løpe ut tiden. Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

Mer om dette i tidligere artikkel.

Enkelte korona-regler for omsorgsdager forlenges

Følgende ordninger for omsorgsdager videreføres ut 2022:

  • Stengt skole eller barnehage: Skulle skole, barnehagen eller skolefritidsordningen igjen bli stengt på grunn av covid-19, kan arbeidstaker bruke omsorgsdager for å være hjemme med barnet. En slik lokal stengning skal bekreftes av skolen eller barnehagen og leveres arbeidsgiver.
  • Særlige smittevernhensyn: Ved særlige smittevernhensyn enten hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor sammen kan arbeidstaker ha rett på omsorgsdager. At det er snakk om særlige smittevernhensyn må bekreftes av lege.
  • Foreldre kan overføre dager til hverandre: Omsorgsdager kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder der skolen eller barnehagen er stengt på grunn av covid-19. Det er bare hele omsorgsdager som kan overføres, og de kan bare overføres til den andre omsorgspersonen når begge har rett til å bruke omsorgsdager.
  • Omsorgsdager utover dobbel kvote: Foreldrene har dobbelt så mange omsorgsdager i 2022. Også om denne kvoten er brukt opp, gis det rett til omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt, eller når arbeidstaker kan dokumentere spesielle smittevernhensyn. Arbeidstaker må først bruke opp de ordinære omsorgsdagene. 

Retten til å søke om refusjon av sykepenger fra dag 6 ved koronarelatert sykefravær opphører 

Fra og med 1. juli 2022 må arbeidsgiver dekke sykepenger til og med dag 16 også ved covid-19 relatert fravær.

Merk at det fortsatt er mulig å søke om refusjon fra dag 6 for denne type fravær som skjedde før 1. juli 2022. Fristen for å søke om refusjon er 3 måneder.