Fedres rettigheter er styrket fra 2. august 2022

Publisert

Foto: anoushkatoronto / Adobe Stock

Fedre og medmødre har nå fått en selvstendig rett til foreldrepenger i en periode på åtte uker. De gis også mulighet til å ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel.

Lovendringen er gjennomført for å tilpasse norsk rett EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv.

Selvstendig rett til foreldrepenger i åtte uker

Frem til nå har regelverket vært innrettet slik at dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger, så er hans rett til uttak avhengig av at mor går ut i aktivitet etter fødselen jf. folketrygdloven §§ 14-13 og 14-14.

Mor oppfyller dette aktivitetskravet ved å gå ut i arbeid, ta offentlig godkjent utdanning, delta på heltid i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram, eller hvis hun på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller er innlagt i helseinstitusjon. 

For fødsler og omsorgsovertakelser som skjer fra og med 2. august 2022 er dette endret ved at far og medmor gis en selvstendig rett til foreldrepenger i en periode på åtte uker. Det betyr at det ikke lenger settes krav til mors aktivitet for at far kan ta ut foreldrepenger i denne perioden. For uttak av foreldrepenger utover disse åtte ukene, så vil aktivitetskravet igjen gjelde som før, og mor må da gå ut i arbeid, studie eller lignende for at far skal kunne ta ut ytterligere foreldrepenger.

Rett til foreldrepenger i forbindelse med fødsel

Far og medmor har lenge hatt rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå mor i forbindelse med fødsel. Denne retten til omsorgspermisjon følger av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Med virkning fra 2. august 2022 er denne rettigheten styrket ved at far og medmor kan ta ut foreldrepenger i disse to ukene. Det betyr at foreldre nå kan ta ut foreldrepenger samtidig under omsorgspermisjonen. Denne lovendringen får betydning for alle fedre og medmødre fordi ingen har hatt denne rettigheten tidligere.

Det er imidlertid viktig å merke seg at antall uker med foreldrepenger ikke øker totalt sett. Konsekvensen av å ta ut foreldrepenger under omsorgspermisjonen de to første ukene etter fødsel er derfor at far og medmor bruker to av ukene som ellers kunne vært spart til barnet blir eldre. Lovendringen gir med det kun økt fleksibilitet i når foreldrepengene kan tas ut.

Forholdet til Sentralavtalen § 13 (3) om rett til lønn i forbindelse med fødsel:

Finans Norges medlemsbedrifter har gjennom tariffavtale en plikt til å betale full lønn i 10 dager (to uker) ved omsorgspermisjon etter fødsel. Formålet med bestemmelsen er å gi far og medmor mulighet til å være sammen med mor og barn de to første ukene etter fødsel, uten lønnstap.

Dersom far eller medmor etter lovendringen velger å ta ut foreldrepenger i løpet av de to første ukene med omsorgspermisjon, er det Finans Norges oppfatning at arbeidsgivers lønnsplikt etter tariffavtalen begrenses tilsvarende.

Det betyr at dersom far eller medmor mottar foreldrepenger fra NAV i perioden, så skal arbeidsgiver kun betale et eventuelt mellomlegg mellom utbetalingen fra NAV og full lønn.

Det vil være opp til den enkelte ansatte å bestemme om deler av foreldrepengekvoten skal tas ut ved fødsel. Fordi ansatte har en tariffestet rett til full lønn i denne perioden, er det lite trolig at lovendringen på dette punktet får betydning for våre medlemmer.

Unntak fra tidsgrense for uttak

Hovedregelen etter norsk rett er at foreldre må avvikle stønadsperioden innen tre år etter fødsel eller omsorgsovertakelse, og før man starter med en ny foreldrepengeperiode med et nytt barn. Bakgrunnen for denne bortfallsregelen er at foreldrenes inntektstap ikke skal kompenseres to ganger. 

Det er nå vedtatt et unntak fra denne hovedregelen der hvor man får et nytt barn 48 uker eller mindre etter det forrige barnet. I slike tilfeller gis foreldrene nå muligheten til å ta ut det som gjenstår av sine minimumsrettigheter etter EUs svangerskapsdirektiv og EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv. Det vil si 22 uker for kvinner som føder og 8 uker til fedre, medmødre og adoptivmødre. Regelendringen får virkning både for mor og far.