Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov

Publisert

Kompetansesjekken 2022 viser at 77 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov. Det er spesielt innenfor bærekraft og IT bedriftene rapporterer at de trenger mer kompetanse, men også innenfor områder som analyse, etterlevelse/compliance og forretningsutvikling.

Næringen har de siste årene gjennomgått en stor digital transformasjon, samtidig som økt søkelys på bærekraft og compliance preger hverdagen til finansbedriftene mer og mer. Endringene skaper enda større krav til de ansattes kompetanse.

– Kompetansesjekken 2022 bekrefter det tidligere undersøkelser har vist, det er kompetanse innenfor bærekraft og IT som er mest prekært å få dekket for våre medlemsbedrifter, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Årets undersøkelse viser følgende hovedfunn:

  • 77 prosent av næringen har et udekket kompetansebehov
  • 97 prosent av næringen etterspør mer kompetanse innenfor bærekraft
  • 60 prosent av medlemsbedriftene har opplevd å ikke få fylt IT-stillinger
  • Digitale ferdigheter er den viktigste egenskapen bedriftene ser etter hos fremtidige ansatte

Kompetansesjekken 2022 representerer finansbedrifter med mer enn 22 tusen ansatte som er medlem hos Finans Norge, og undersøkelsen ble gjennomført i april i år.

– Nytt fra 2022 er at vi har valgt å vekte svarene basert på antall ansatte i de ulike bedriftene. Dette gir et mer korrekt bilde av de reelle kompetansebehovene i næringen som helhet. Denne undersøkelsen belyser den sterke etterspørselen norske finansbedrifter har etter økt kompetanse. Funnene bør være svært interessant både for beslutningstakere og akademia som skal dimensjonere og lage undervisningsopplegg for fremtidige ansatte i finans og ikke minst for studentene selv, sier Opdal Kerr.

Gjennomført for femte gang

Kompetansesjekken er en undersøkelse som ble gjennomført blant Finans Norges arbeidsgivermedlemmer første gang i 2016, deretter i 2018, 2019, 2021 og så igjen i år. Undersøkelsen kartlegger næringens kompetansebehov og hvordan behovet tenkes dekket. Resultatene brukes til å synliggjøre finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor politikere, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Nedefor finner du alle resultatene, og du kan også se opptak fra webinaret som ble holdt 19. mai.