Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten til 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi tilsier at det er behov for at styringsrenten nå settes videre opp, kommenterer Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.

Norges Bank trekker frem at det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Siden forrige pengepolitiske rapport har arbeidsledigheten falt mer enn ventet, og prisveksten er høyere enn anslått. Sentralbanken mener at det er utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund.

- Det er høy aktivitet i norsk økonomi, med svært lav arbeidsledighet og en vekst i konsumprisene som er godt over inflasjonsmålet. Det er behov for at styringsrenten nå settes videre opp, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Høyere rentebane

Sentralbanken har oppjustert prognosen for styringsrenten fra forrige rapport, og indikerer en styringsrente på 3 prosent frem mot sommeren neste år. Norges Bank peker på at renteoppgangen kan gi en større avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn ventet. Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, uttaler Norges Bank at renten kan bli satt mindre opp.

- Vi er trygge på at sentralbanken følger utviklingen i husholdningenes konsum og gjeldsutvikling svært tett, og avpasser videre renteøkninger på en måte som ikke bremser aktiviteten i for stor grad. Norske banker vil måtte tilpasse sine utlånsrenter med et høyere rentenivå i økonomien, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.   

Uendret motsyklisk kapitalbuffer

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer ble i mars besluttet økt til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. Norges Bank opprettholder dette kravet.

- Norges Bank fremhever at norske banker er solide og likvide, har god lønnsomhet og vil være robuste overfor forstyrrelser. Ifølge Norges Bank er norske banker godt rustet til å oppfylle vedtatte krav til motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet, sier Johansen.